Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wild" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vild" till svenska språket

EnglishSwedish

Wild

[Vild]
/waɪld/

noun

1. A wild primitive state untouched by civilization

 • "He lived in the wild"
 • "They collected mushrooms in the wild"
  synonym:
 • wild
 • ,
 • natural state
 • ,
 • state of nature

1. En vild primitiv stat orörd av civilisationen

 • "Han levde i det vilda"
 • "De samlade svamp i det vilda"
  synonym:
 • vild
 • ,
 • naturligt tillstånd
 • ,
 • naturtillstånd

2. A wild and uninhabited area left in its natural condition

 • "It was a wilderness preserved for the hawks and mountaineers"
  synonym:
 • wilderness
 • ,
 • wild

2. Ett vilt och obebott område kvar i sitt naturliga skick

 • "Det var en vildmark bevarad för hökarna och bergsbestigarna"
  synonym:
 • vildmark
 • ,
 • vild

adjective

1. Marked by extreme lack of restraint or control

 • "Wild talk"
 • "Wild parties"
  synonym:
 • wild

1. Präglas av extrem brist på återhållsamhet eller kontroll

 • "Vildprat"
 • "Vilda fester"
  synonym:
 • vild

2. In a natural state

 • Not tamed or domesticated or cultivated
 • "Wild geese"
 • "Edible wild plants"
  synonym:
 • wild
 • ,
 • untamed

2. I naturligt tillstånd

 • Inte tämjda eller domesticerade eller odlade
 • "Vildgäss"
 • "Ätbara vilda växter"
  synonym:
 • vild
 • ,
 • otämjd

3. In a state of extreme emotion

 • "Wild with anger"
 • "Wild with grief"
  synonym:
 • wild

3. I ett tillstånd av extrema känslor

 • "Vild av ilska"
 • "Vild av sorg"
  synonym:
 • vild

4. Deviating widely from an intended course

 • "A wild bullet"
 • "He threw a wild pitch"
  synonym:
 • wild

4. Avviker vida från en avsedd kurs

 • "En vild kula"
 • "Han kastade en vild pitch"
  synonym:
 • vild

5. (of colors or sounds) intensely vivid or loud

 • "A violent clash of colors"
 • "Her dress was a violent red"
 • "A violent noise"
 • "Wild colors"
 • "Wild shouts"
  synonym:
 • violent
 • ,
 • wild

5. (av färger eller ljud) intensivt levande eller högt

 • "En våldsam färgkrock"
 • "Hennes klänning var en våldsam röd"
 • "Ett våldsamt ljud"
 • "Vilda färger"
 • "Vilda rop"
  synonym:
 • våldsam
 • ,
 • vild

6. Without a basis in reason or fact

 • "Baseless gossip"
 • "The allegations proved groundless"
 • "Idle fears"
 • "Unfounded suspicions"
 • "Unwarranted jealousy"
  synonym:
 • baseless
 • ,
 • groundless
 • ,
 • idle
 • ,
 • unfounded
 • ,
 • unwarranted
 • ,
 • wild

6. Utan grund i förnuft eller fakta

 • "Grundlöst skvaller"
 • "Anklagelserna visade sig vara grundlösa"
 • "Tom rädsla"
 • "Ogrundade misstankar"
 • "Obefogad svartsjuka"
  synonym:
 • grundlös
 • ,
 • tomgång
 • ,
 • ogrundad
 • ,
 • obefogad
 • ,
 • vild

7. Talking or behaving irrationally

 • "A raving lunatic"
  synonym:
 • raving mad
 • ,
 • wild

7. Pratar eller beter sig irrationellt

 • "En strålande galning"
  synonym:
 • raving galen
 • ,
 • vild

8. Involving risk or danger

 • "Skydiving is a hazardous sport"
 • "Extremely risky going out in the tide and fog"
 • "A wild financial scheme"
  synonym:
 • hazardous
 • ,
 • risky
 • ,
 • wild

8. Innebär risk eller fara

 • "Fallskärmshoppning är en farlig sport"
 • "Extremt riskabelt att gå ut i tidvattnet och dimman"
 • "Ett vilt finansiellt system"
  synonym:
 • farlig
 • ,
 • riskabel
 • ,
 • vild

9. Fanciful and unrealistic

 • Foolish
 • "A fantastic idea of his own importance"
  synonym:
 • fantastic
 • ,
 • wild

9. Fantasifull och orealistisk

 • Dåraktig
 • "En fantastisk idé av hans egen betydelse"
  synonym:
 • fantastiskt
 • ,
 • vild

10. Located in a dismal or remote area

 • Desolate
 • "A desert island"
 • "A godforsaken wilderness crossroads"
 • "A wild stretch of land"
 • "Waste places"
  synonym:
 • godforsaken
 • ,
 • waste
 • ,
 • wild

10. Beläget i ett dystert eller avlägset område

 • Ödslig
 • "En öde ö"
 • "En gudsförgäten vildmarkskorsning"
 • "En vild landsträcka"
 • "Avfallsplatser"
  synonym:
 • gudsförgäten
 • ,
 • avfall
 • ,
 • vild

11. Intensely enthusiastic about or preoccupied with

 • "Crazy about cars and racing"
 • "He is potty about her"
  synonym:
 • crazy
 • ,
 • wild
 • ,
 • dotty
 • ,
 • gaga

11. Intensivt entusiastisk över eller upptagen av

 • "Galen i bilar och racing"
 • "Han är potty om henne"
  synonym:
 • galen
 • ,
 • vild
 • ,
 • prickig
 • ,
 • gaga

12. Without civilizing influences

 • "Barbarian invaders"
 • "Barbaric practices"
 • "A savage people"
 • "Fighting is crude and uncivilized especially if the weapons are efficient"-margaret meade
 • "Wild tribes"
  synonym:
 • barbarian
 • ,
 • barbaric
 • ,
 • savage
 • ,
 • uncivilized
 • ,
 • uncivilised
 • ,
 • wild

12. Utan civiliserande influenser

 • "Barbariska inkräktare"
 • "Barbariska metoder"
 • "Ett vilt folk"
 • "Striderna är grova och ociviliserade, särskilt om vapnen är effektiva" -margaret meade
 • "Vilda stammar"
  synonym:
 • barbar
 • ,
 • barbarisk
 • ,
 • vilde
 • ,
 • ociviliserad
 • ,
 • vild

13. (of the elements) as if showing violent anger

 • "Angry clouds on the horizon"
 • "Furious winds"
 • "The raging sea"
  synonym:
 • angry
 • ,
 • furious
 • ,
 • raging
 • ,
 • tempestuous
 • ,
 • wild

13. (av elementen) som om de visar våldsam ilska

 • "Arga moln vid horisonten"
 • "Rasande vindar"
 • "Det rasande havet"
  synonym:
 • arg
 • ,
 • rasande
 • ,
 • stormig
 • ,
 • vild

adverb

1. In an uncontrolled and rampant manner

 • "Weeds grew rampantly around here"
  synonym:
 • rampantly
 • ,
 • wild

1. På ett okontrollerat och skenande sätt

 • "Ogräs växte skenande häromkring"
  synonym:
 • skenande
 • ,
 • vild

2. In a wild or undomesticated manner

 • "Growing wild"
 • "Roaming wild"
  synonym:
 • wild

2. På ett vilt eller odomesticerat sätt

 • "Växer vilt"
 • "Roaming wild"
  synonym:
 • vild

Examples of using

Why do you insist on letting in these insufferable wild birds?!
Varför insisterar du på att släppa in dessa olidliga vilda fåglar?!
Savages fear the appearance of a fierce wild beast.
Vildar fruktar utseendet på ett häftigt vilddjur.
Don't feed wild animals.
Mata inte vilda djur.