Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wedge" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kil" till svenska språket

EnglishSwedish

Wedge

[Kil]
/wɛʤ/

noun

1. Any shape that is triangular in cross section

  synonym:
 • wedge
 • ,
 • wedge shape
 • ,
 • cuneus

1. Varje form som är triangulär i tvärsnitt

  synonym:
 • kil
 • ,
 • kilform
 • ,
 • cuneus

2. A large sandwich made of a long crusty roll split lengthwise and filled with meats and cheese (and tomato and onion and lettuce and condiments)

 • Different names are used in different sections of the united states
  synonym:
 • bomber
 • ,
 • grinder
 • ,
 • hero
 • ,
 • hero sandwich
 • ,
 • hoagie
 • ,
 • hoagy
 • ,
 • Cuban sandwich
 • ,
 • Italian sandwich
 • ,
 • poor boy
 • ,
 • sub
 • ,
 • submarine
 • ,
 • submarine sandwich
 • ,
 • torpedo
 • ,
 • wedge
 • ,
 • zep

2. En stor smörgås gjord av en lång knaprig rulle delad på längden och fylld med kött och ost (och tomat och lök och sallad och kryddor)

 • Olika namn används i olika delar av usa
  synonym:
 • bombplan
 • ,
 • kvarn
 • ,
 • hjälte
 • ,
 • hjälte smörgås
 • ,
 • hoagie
 • ,
 • hagy
 • ,
 • Kubansk smörgås
 • ,
 • Italiensk smörgås
 • ,
 • stackars pojke
 • ,
 • sub
 • ,
 • ubåt
 • ,
 • ubåtssmörgås
 • ,
 • torped
 • ,
 • kil
 • ,
 • zep

3. A diacritical mark (an inverted circumflex) placed above certain letters (such as the letter c) to indicate pronunciation

  synonym:
 • hacek
 • ,
 • wedge

3. Ett diakritiskt tecken (en inverterad cirkumflex) placerat ovanför vissa bokstäver (som bokstaven c) för att indikera uttal

  synonym:
 • hacek
 • ,
 • kil

4. A heel that is an extension of the sole of the shoe

  synonym:
 • wedge heel
 • ,
 • wedge

4. En häl som är en förlängning av skons sula

  synonym:
 • kilklack
 • ,
 • kil

5. (golf) an iron with considerable loft and a broad sole

  synonym:
 • wedge

5. (golf) ett strykjärn med ansenligt loft och bred sula

  synonym:
 • kil

6. Something solid that is usable as an inclined plane (shaped like a v) that can be pushed between two things to separate them

  synonym:
 • wedge

6. Något fast som är användbart som ett lutande plan (format som ett v) som kan skjutas mellan två saker för att skilja dem åt

  synonym:
 • kil

7. A block of wood used to prevent the sliding or rolling of a heavy object

  synonym:
 • chock
 • ,
 • wedge

7. Ett träblock som används för att förhindra att ett tungt föremål glider eller rullar

  synonym:
 • chock
 • ,
 • kil

verb

1. Put, fix, force, or implant

 • "Lodge a bullet in the table"
 • "Stick your thumb in the crack"
  synonym:
 • lodge
 • ,
 • wedge
 • ,
 • stick
 • ,
 • deposit

1. Sätt, fixa, tvinga eller implantera

 • "Lägg en kula i bordet"
 • "Sticka tummen i sprickan"
  synonym:
 • loge
 • ,
 • kil
 • ,
 • stick
 • ,
 • insättning

2. Squeeze like a wedge into a tight space

 • "I squeezed myself into the corner"
  synonym:
 • wedge
 • ,
 • squeeze
 • ,
 • force

2. Kläm in som en kil i ett trångt utrymme

 • "Jag klämde mig in i hörnet"
  synonym:
 • kil
 • ,
 • klämma
 • ,
 • tvinga

Examples of using

More painful than any wedge.
Mer smärtsamt än någon kil.
The screw, the lever, the wedge, the pulley, etc. are called simple machines.
Skruven, spaken, kilen, remskivan etc. kallas enkla maskiner.