Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "weakness" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "svaghet" till svenska språket

EnglishSwedish

Weakness

[Svaghet]
/wiknəs/

noun

1. A flaw or weak point

 • "He was quick to point out his wife's failings"
  synonym:
 • failing
 • ,
 • weakness

1. En brist eller svag punkt

 • "Han var snabb med att påpeka sin frus misslyckanden"
  synonym:
 • misslyckas
 • ,
 • svaghet

2. Powerlessness revealed by an inability to act

 • "In spite of their weakness the group remains active"
  synonym:
 • helplessness
 • ,
 • weakness
 • ,
 • impuissance

2. Maktlöshet avslöjad av oförmåga att agera

 • "Trots deras svaghet förblir gruppen aktiv"
  synonym:
 • hjälplöshet
 • ,
 • svaghet
 • ,
 • oförsiktighet

3. The property of lacking physical or mental strength

 • Liability to failure under pressure or stress or strain
 • "His weakness increased as he became older"
 • "The weakness of the span was overlooked until it collapsed"
  synonym:
 • weakness

3. Egenskapen att sakna fysisk eller mental styrka

 • Ansvar för fel under tryck eller stress eller påfrestning
 • "Hans svaghet ökade när han blev äldre"
 • "Spännets svaghet förbises tills den kollapsade"
  synonym:
 • svaghet

4. The condition of being financially weak

 • "The weakness of the dollar against the yen"
  synonym:
 • weakness

4. Villkoret att vara ekonomiskt svag

 • "Dollarns svaghet mot yenen"
  synonym:
 • svaghet

5. A penchant for something even though it might not be good for you

 • "He has a weakness for chocolate"
  synonym:
 • weakness

5. En förkärlek för något även om det kanske inte är bra för dig

 • "Han har en svaghet för choklad"
  synonym:
 • svaghet

Examples of using

You have to allow for human weakness.
Du måste tillåta mänsklig svaghet.
This is one of the signs of weakness and the impending doom of imperialism.
Detta är ett av tecknen på svaghet och imperialismens förestående undergång.
Don't take advantage of others' weakness.
Utnyttja inte andras svaghet.