Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "want" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vill" till svenska språket

EnglishSwedish

Want

[Vill]
/wɑnt/

noun

1. A state of extreme poverty

  synonym:
 • privation
 • ,
 • want
 • ,
 • deprivation
 • ,
 • neediness

1. Ett tillstånd av extrem fattigdom

  synonym:
 • nöd
 • ,
 • vill
 • ,
 • berövande

2. The state of needing something that is absent or unavailable

 • "There is a serious lack of insight into the problem"
 • "Water is the critical deficiency in desert regions"
 • "For want of a nail the shoe was lost"
  synonym:
 • lack
 • ,
 • deficiency
 • ,
 • want

2. Tillståndet att behöva något som är frånvarande eller otillgängligt

 • "Det finns en allvarlig brist på insikt i problemet"
 • "Vatten är den kritiska bristen i ökenregioner"
 • "I brist på en spik var skon förlorad"
  synonym:
 • brist
 • ,
 • vill

3. Anything that is necessary but lacking

 • "He had sufficient means to meet his simple needs"
 • "I tried to supply his wants"
  synonym:
 • need
 • ,
 • want

3. Allt som är nödvändigt men som saknas

 • "Han hade tillräckliga medel för att tillgodose sina enkla behov"
 • "Jag försökte tillgodose hans önskemål"
  synonym:
 • behöver
 • ,
 • vill

4. A specific feeling of desire

 • "He got his wish"
 • "He was above all wishing and desire"
  synonym:
 • wish
 • ,
 • wishing
 • ,
 • want

4. En specifik känsla av lust

 • "Han fick sin önskan"
 • "Han var framför allt önskning och lust"
  synonym:
 • önskar
 • ,
 • vill

verb

1. Feel or have a desire for

 • Want strongly
 • "I want to go home now"
 • "I want my own room"
  synonym:
 • desire
 • ,
 • want

1. Känna eller ha en önskan om

 • Vill starkt
 • "Jag vill åka hem nu"
 • "Jag vill ha mitt eget rum"
  synonym:
 • begär
 • ,
 • vill

2. Have need of

 • "This piano wants the attention of a competent tuner"
  synonym:
 • want
 • ,
 • need
 • ,
 • require

2. Har behov av

 • "Det här pianot vill ha uppmärksamheten från en kompetent stämapparat"
  synonym:
 • vill
 • ,
 • behöver
 • ,
 • kräver

3. Hunt or look for

 • Want for a particular reason
 • "Your former neighbor is wanted by the fbi"
 • "Uncle sam wants you"
  synonym:
 • want

3. Jaga eller leta efter

 • Vill av en särskild anledning
 • "Din före detta granne är efterlyst av fbi"
 • "Farbror sam vill ha dig"
  synonym:
 • vill

4. Wish or demand the presence of

 • "I want you here at noon!"
  synonym:
 • want

4. Önskar eller kräver närvaro av

 • "Jag vill ha dig här vid middagstid!"
  synonym:
 • vill

5. Be without, lack

 • Be deficient in
 • "Want courtesy"
 • "Want the strength to go on living"
 • "Flood victims wanting food and shelter"
  synonym:
 • want

5. Var utan, brist

 • Vara bristfällig i
 • "Vill ha artighet"
 • "Vill ha styrkan att fortsätta leva"
 • "Översvämningsoffer som vill ha mat och tak över huvudet"
  synonym:
 • vill

Examples of using

I want to cry.
Jag vill gråta.
Do you want some candy?
Vill du ha lite godis?
Do you want some candy?
Vill du ha lite godis?