Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vibrate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vibrera" till svenska språket

EnglishSwedish

Vibrate

[Vibrera]
/vaɪbret/

verb

1. Shake, quiver, or throb

 • Move back and forth rapidly, usually in an uncontrolled manner
  synonym:
 • vibrate

1. Skaka, darra eller dunka

 • Rör dig snabbt fram och tillbaka, vanligtvis på ett okontrollerat sätt
  synonym:
 • vibrera

2. Move or swing from side to side regularly

 • "The needle on the meter was oscillating"
  synonym:
 • oscillate
 • ,
 • vibrate

2. Flytta eller sväng från sida till sida regelbundet

 • "Nålen på mätaren pendlade"
  synonym:
 • oscillera
 • ,
 • vibrera

3. Be undecided about something

 • Waver between conflicting positions or courses of action
 • "He oscillates between accepting the new position and retirement"
  synonym:
 • hover
 • ,
 • vibrate
 • ,
 • vacillate
 • ,
 • oscillate

3. Var obestämd om något

 • Vackla mellan motstridiga ståndpunkter eller handlingssätt
 • "Han pendlar mellan att acceptera den nya tjänsten och att gå i pension"
  synonym:
 • sväva
 • ,
 • vibrera
 • ,
 • vackla
 • ,
 • oscillera

4. Sound with resonance

 • "The sound resonates well in this theater"
  synonym:
 • resonate
 • ,
 • vibrate

4. Ljud med resonans

 • "Ljudet resonerar bra i den här teatern"
  synonym:
 • resonera
 • ,
 • vibrera

5. Feel sudden intense sensation or emotion

 • "He was thrilled by the speed and the roar of the engine"
  synonym:
 • thrill
 • ,
 • tickle
 • ,
 • vibrate

5. Känn plötslig intensiv känsla eller känsla

 • "Han var glad över motorns snabbhet och dån"
  synonym:
 • spänning
 • ,
 • kittla
 • ,
 • vibrera

Examples of using

I felt my phone vibrate in my pocket.
Jag kände hur min telefon vibrerade i fickan.