Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "variable" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "variabel" till svenska språket

EnglishSwedish

Variable

[Variabel]
/vɛriəbəl/

noun

1. Something that is likely to vary

 • Something that is subject to variation
 • "The weather is one variable to be considered"
  synonym:
 • variable

1. Något som sannolikt kommer att variera

 • Något som är föremål för variation
 • "Vädret är en variabel att beakta"
  synonym:
 • variabel

2. A quantity that can assume any of a set of values

  synonym:
 • variable
 • ,
 • variable quantity

2. En kvantitet som kan anta vilken som helst av en uppsättning värden

  synonym:
 • variabel
 • ,
 • variabel mängd

3. A star that varies noticeably in brightness

  synonym:
 • variable star
 • ,
 • variable

3. En stjärna som varierar märkbart i ljusstyrka

  synonym:
 • variabel stjärna
 • ,
 • variabel

4. A symbol (like x or y) that is used in mathematical or logical expressions to represent a variable quantity

  synonym:
 • variable

4. En symbol (som x eller y) som används i matematiska eller logiska uttryck för att representera en variabel storhet

  synonym:
 • variabel

adjective

1. Liable to or capable of change

 • "Rainfall in the tropics is notoriously variable"
 • "Variable winds"
 • "Variable expenses"
  synonym:
 • variable

1. Ansvarig för eller kapabel till förändring

 • "Nederbörden i tropikerna är notoriskt varierande"
 • "Variabla vindar"
 • "Rörliga utgifter"
  synonym:
 • variabel

2. Marked by diversity or difference

 • "The varying angles of roof slope"
 • "Nature is infinitely variable"
  synonym:
 • varying
 • ,
 • variable

2. Präglas av mångfald eller skillnad

 • "Taklutningens varierande vinklar"
 • "Naturen är oändligt variabel"
  synonym:
 • varierande
 • ,
 • variabel

3. (used of a device) designed so that a property (as e.g. light) can be varied

 • "A variable capacitor"
 • "Variable filters in front of the mercury xenon lights"
  synonym:
 • variable

3. (används av en anordning) utformad så att en egenskap (som t. ex. ljus) kan varieras

 • "En variabel kondensator"
 • "Variabla filter framför kvicksilverxenonlamporna"
  synonym:
 • variabel