Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vague" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vag" till svenska språket

EnglishSwedish

Vague

[Vag]
/veg/

adjective

1. Not clearly understood or expressed

 • "An obscure turn of phrase"
 • "An impulse to go off and fight certain obscure battles of his own spirit"-anatole broyard
 • "Their descriptions of human behavior become vague, dull, and unclear"- p.a.sorokin
 • "Vague...forms of speech...have so long passed for mysteries of science"- john locke
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • vague

1. Inte klart förstått eller uttryckt

 • "En obskyr frasvändning"
 • "En impuls att gå iväg och utkämpa vissa obskyra strider av sin egen ande" -anatole broyard
 • "Deras beskrivningar av mänskligt beteende blir vaga, tråkiga och oklara" - pasorokin
 • "Vaga...former av tal...har så länge passerat för vetenskapens mysterier" - john locke
  synonym:
 • dunkla
 • ,
 • vag

2. Not precisely limited, determined, or distinguished

 • "An undefined term"
 • "Undefined authority"
 • "Some undefined sense of excitement"
 • "Vague feelings of sadness"
 • "A vague uneasiness"
  synonym:
 • undefined
 • ,
 • vague

2. Inte exakt begränsad, bestämd eller särskiljd

 • "En odefinierad term"
 • "Odefinierad myndighet"
 • "Någon odefinierad känsla av spänning"
 • "Vaga känslor av sorg"
 • "En vag oro"
  synonym:
 • odefinierad
 • ,
 • vag

3. Lacking clarity or distinctness

 • "A dim figure in the distance"
 • "Only a faint recollection"
 • "Shadowy figures in the gloom"
 • "Saw a vague outline of a building through the fog"
 • "A few wispy memories of childhood"
  synonym:
 • dim
 • ,
 • faint
 • ,
 • shadowy
 • ,
 • vague
 • ,
 • wispy

3. Saknar klarhet eller distinkthet

 • "En dunkel figur i fjärran"
 • "Bara ett svagt minne"
 • "Skuggiga figurer i dysterheten"
 • "Såg en vag kontur av en byggnad genom dimman"
 • "Några kluriga minnen från barndomen"
  synonym:
 • dämpa
 • ,
 • svimma
 • ,
 • skuggig
 • ,
 • vag
 • ,
 • vispig

Examples of using

There any many answers to this questions, and many legends are created about the Devil’s stone by the people: human mind cannot calm down until it explains to itself the dark, the unknows, the vague.
Det finns många svar på dessa frågor, och många legender skapas om Djävulens sten av folket: det mänskliga sinnet kan inte lugna ner sig förrän det förklarar för sig det mörka, det okända, det vaga.
Tom gave Mary a vague answer.
Tom gav Mary ett vagt svar.
Tom gave a vague answer.
Tom gav ett vagt svar.