Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unknown" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "okänd" till svenska språket

EnglishSwedish

Unknown

[Okänd]
/ənnoʊn/

noun

1. An unknown and unexplored region

 • "They came like angels out the unknown"
  synonym:
 • unknown
 • ,
 • unknown region
 • ,
 • terra incognita

1. En okänd och outforskad region

 • "De kom som änglar ut det okända"
  synonym:
 • okänd
 • ,
 • okänd region
 • ,
 • terra incognita

2. Anyone who does not belong in the environment in which they are found

  synonym:
 • stranger
 • ,
 • alien
 • ,
 • unknown

2. Den som inte hör hemma i den miljö där de finns

  synonym:
 • främling
 • ,
 • utomjording
 • ,
 • okänd

3. A variable whose values are solutions of an equation

  synonym:
 • unknown
 • ,
 • unknown quantity

3. En variabel vars värden är lösningar av en ekvation

  synonym:
 • okänd
 • ,
 • okänd mängd

adjective

1. Not known

 • "An unknown amount"
 • "An unknown island"
 • "An unknown writer"
 • "An unknown source"
  synonym:
 • unknown

1. Inte känt

 • "En okänd mängd"
 • "En okänd ö"
 • "En okänd författare"
 • "En okänd källa"
  synonym:
 • okänd

2. Being or having an unknown or unnamed source

 • "A poem by an unknown author"
 • "Corporations responsible to nameless owners"
 • "An unnamed donor"
  synonym:
 • nameless
 • ,
 • unidentified
 • ,
 • unknown
 • ,
 • unnamed

2. Att vara eller ha en okänd eller icke namngiven källa

 • "En dikt av en okänd författare"
 • "Företag som ansvarar för namnlösa ägare"
 • "En icke namngiven givare"
  synonym:
 • namnlös
 • ,
 • oidentifierad
 • ,
 • okänd

3. Not known to exist

 • "Things obscurely felt surged up from unknown depths"
  synonym:
 • unknown

3. Inte känt för att existera

 • "Saker som dunkelt kändes uppstötta från okända djup"
  synonym:
 • okänd

4. Not famous or acclaimed

 • "An obscure family"
 • "Unsung heroes of the war"
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • unknown
 • ,
 • unsung

4. Inte känd eller hyllad

 • "En obskyr familj"
 • "Osjungna krigets hjältar"
  synonym:
 • dunkla
 • ,
 • okänd
 • ,
 • obesjungen

5. Not known before

 • "Used many strange words"
 • "Saw many strange faces in the crowd"
 • "Don't let anyone unknown into the house"
  synonym:
 • strange
 • ,
 • unknown

5. Inte känt tidigare

 • "Använde många konstiga ord"
 • "Såg många konstiga ansikten i mängden"
 • "Släpp inte in någon okänd i huset"
  synonym:
 • märkligt
 • ,
 • okänd

Examples of using

My experience shows that Esperanto lets you find a new insight into many cultures formerly unknown to you, inspiring you to learn them further.
Min erfarenhet visar att esperanto låter dig hitta en ny inblick i många kulturer som tidigare var okända för dig, vilket inspirerar dig att lära dig dem vidare.
Smallpox was unknown to Native Americans.
Smittkoppor var okända för indianer.
The cause of the fire was unknown.
Orsaken till branden var okänd.