Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "uniform" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "uniform" till svenska språket

EnglishSwedish

Uniform

[Uniform]
/junəfɔrm/

noun

1. Clothing of distinctive design worn by members of a particular group as a means of identification

  synonym:
 • uniform

1. Kläder av distinkt design som bärs av medlemmar i en viss grupp som ett sätt att identifiera

  synonym:
 • enhetlig

verb

1. Provide with uniforms

 • "The guards were uniformed"
  synonym:
 • uniform

1. Förse med uniformer

 • "Vakterna var uniformerade"
  synonym:
 • enhetlig

adjective

1. Always the same

 • Showing a single form or character in all occurrences
 • "A street of uniform tall white buildings"
  synonym:
 • uniform
 • ,
 • unvarying

1. Alltid samma

 • Visar en enda form eller karaktär i alla händelser
 • "En gata av enhetliga höga vita byggnader"
  synonym:
 • enhetlig
 • ,
 • oföränderlig

2. The same throughout in structure or composition

 • "Bituminous coal is often treated as a consistent and homogeneous product"
  synonym:
 • consistent
 • ,
 • uniform

2. Samma genomgående i struktur eller sammansättning

 • "Bituminöst kol behandlas ofta som en konsekvent och homogen produkt"
  synonym:
 • konsekvent
 • ,
 • enhetlig

3. Not differentiated

  synonym:
 • undifferentiated
 • ,
 • uniform

3. Inte differentierad

  synonym:
 • odifferentierad
 • ,
 • enhetlig

4. Evenly spaced

 • "At regular (or uniform) intervals"
  synonym:
 • uniform

4. Jämnt fördelat

 • "Med regelbundna (eller enhetliga) intervall"
  synonym:
 • enhetlig

Examples of using

"Is that some sort of uniform?" "Oh right, it's because I play field hockey."
"Är det någon form av uniform?" "Oh rätt, det är för att jag spelar landhockey."
Does a uniform eliminate class difference?
Tar en uniform bort klassskillnaden?
The school should do away with the uniform.
Skolan borde göra sig av med uniformen.