Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "understanding" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förståelse" till svenska språket

EnglishSwedish

Understanding

[Förståelse]
/əndərstændɪŋ/

noun

1. The cognitive condition of someone who understands

 • "He has virtually no understanding of social cause and effect"
  synonym:
 • understanding
 • ,
 • apprehension
 • ,
 • discernment
 • ,
 • savvy

1. Det kognitiva tillståndet hos någon som förstår

 • "Han har praktiskt taget ingen förståelse för social orsak och verkan"
  synonym:
 • förståelse
 • ,
 • oro
 • ,
 • urskillning
 • ,
 • kunnig

2. The statement (oral or written) of an exchange of promises

 • "They had an agreement that they would not interfere in each other's business"
 • "There was an understanding between management and the workers"
  synonym:
 • agreement
 • ,
 • understanding

2. Uttalandet (muntligt eller skriftligt) om ett utbyte av löften

 • "De hade en överenskommelse om att de inte skulle blanda sig i varandras affärer"
 • "Det fanns en förståelse mellan ledningen och arbetarna"
  synonym:
 • avtal
 • ,
 • förståelse

3. An inclination to support or be loyal to or to agree with an opinion

 • "His sympathies were always with the underdog"
 • "I knew i could count on his understanding"
  synonym:
 • sympathy
 • ,
 • understanding

3. En benägenhet att stödja eller vara lojal mot eller att instämma i en åsikt

 • "Hans sympatier var alltid med underdogen"
 • "Jag visste att jag kunde räkna med hans förståelse"
  synonym:
 • sympati
 • ,
 • förståelse

4. The capacity for rational thought or inference or discrimination

 • "We are told that man is endowed with reason and capable of distinguishing good from evil"
  synonym:
 • reason
 • ,
 • understanding
 • ,
 • intellect

4. Förmågan till rationellt tänkande eller slutledning eller diskriminering

 • "Vi får höra att människan är utrustad med förnuft och kapabel att skilja gott från ont"
  synonym:
 • anledning
 • ,
 • förståelse
 • ,
 • intellekt

adjective

1. Characterized by understanding based on comprehension and discernment and empathy

 • "An understanding friend"
  synonym:
 • understanding

1. Kännetecknas av förståelse baserad på förståelse och urskillning och empati

 • "En förstående vän"
  synonym:
 • förståelse

Examples of using

"I consider this fair, since effort will get one farther in life than ease of understanding anyway." "Says the man that seems to have skated by through a majority of life on ease of understanding...?"
"Jag anser att det här är rättvist, eftersom ansträngning kommer att få en längre i livet än lätt att förstå ändå." "Säger mannen som verkar ha åkt förbi genom en majoritet av livet på lätthet att förstå...?"
I returned, and saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill; but time and chance happen to them all.
Jag återvände och såg under solen att loppet inte är för de snabba eller striden för de starka, varken bröd för de vise eller ännu rikedomar för förståndiga män eller ännu ynnest för skickliga män; men tid och slump händer dem alla.
I think we'll be able to come to an understanding soon.
Jag tror att vi snart kommer att kunna komma till en överenskommelse.