Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "try" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "prova" till svenska språket

EnglishSwedish

Try

[Försök]
/traɪ/

noun

1. Earnest and conscientious activity intended to do or accomplish something

 • "Made an effort to cover all the reading material"
 • "Wished him luck in his endeavor"
 • "She gave it a good try"
  synonym:
 • attempt
 • ,
 • effort
 • ,
 • endeavor
 • ,
 • endeavour
 • ,
 • try

1. Allvarlig och samvetsgrann verksamhet avsedd att göra eller åstadkomma något

 • "Ansträngde sig för att täcka allt läsmaterial"
 • "Önskade honom lycka till i sin strävan"
 • "Hon gjorde ett bra försök"
  synonym:
 • försök
 • ,
 • ansträngning
 • ,
 • sträva efter
 • ,
 • sträva

verb

1. Make an effort or attempt

 • "He tried to shake off his fears"
 • "The infant had essayed a few wobbly steps"
 • "The police attempted to stop the thief"
 • "He sought to improve himself"
 • "She always seeks to do good in the world"
  synonym:
 • try
 • ,
 • seek
 • ,
 • attempt
 • ,
 • essay
 • ,
 • assay

1. Gör en insats eller ett försök

 • "Han försökte skaka av sig sina rädslor"
 • "Spädbarnet hade skrivit några vingliga steg"
 • "Polisen försökte stoppa tjuven"
 • "Han försökte förbättra sig själv"
 • "Hon försöker alltid göra gott i världen"
  synonym:
 • försök
 • ,
 • söka
 • ,
 • uppsats
 • ,
 • analys

2. Put to the test, as for its quality, or give experimental use to

 • "This approach has been tried with good results"
 • "Test this recipe"
  synonym:
 • test
 • ,
 • prove
 • ,
 • try
 • ,
 • try out
 • ,
 • examine
 • ,
 • essay

2. Sätta på prov, som för dess kvalitet, eller ge experimentell användning till

 • "Detta tillvägagångssätt har prövats med goda resultat"
 • "Testa det här receptet"
  synonym:
 • testa
 • ,
 • bevisa
 • ,
 • försök
 • ,
 • prova
 • ,
 • undersöka
 • ,
 • uppsats

3. Put on trial or hear a case and sit as the judge at the trial of

 • "The football star was tried for the murder of his wife"
 • "The judge tried both father and son in separate trials"
  synonym:
 • judge
 • ,
 • adjudicate
 • ,
 • try

3. Ställ inför rätta eller pröva ett mål och sitta som domare vid rättegången mot

 • "Fotbollsstjärnan ställdes inför rätta för mordet på sin fru"
 • "Domaren prövade både far och son i separata rättegångar"
  synonym:
 • domare
 • ,
 • döma
 • ,
 • försök

4. Take a sample of

 • "Try these new crackers"
 • "Sample the regional dishes"
  synonym:
 • sample
 • ,
 • try
 • ,
 • try out
 • ,
 • taste

4. Ta ett prov på

 • "Prova dessa nya kex"
 • "Prova de regionala rätterna"
  synonym:
 • prov
 • ,
 • försök
 • ,
 • prova
 • ,
 • smaka

5. Examine or hear (evidence or a case) by judicial process

 • "The jury had heard all the evidence"
 • "The case will be tried in california"
  synonym:
 • hear
 • ,
 • try

5. Granska eller höra (bevis eller ett ärende) genom rättslig process

 • "Juryn hade hört alla bevis"
 • "Ärendet kommer att prövas i kalifornien"
  synonym:
 • höra
 • ,
 • försök

6. Give pain or trouble to

 • "I've been sorely tried by these students"
  synonym:
 • try

6. Ge smärta eller besvär att

 • "Jag har blivit hårt prövad av dessa elever"
  synonym:
 • försök

7. Test the limits of

 • "You are trying my patience!"
  synonym:
 • try
 • ,
 • strain
 • ,
 • stress

7. Testa gränserna för

 • "Du prövar mitt tålamod!"
  synonym:
 • försök
 • ,
 • töjning
 • ,
 • stress

8. Melt (fat or lard) in order to separate out impurities

 • "Try the yak butter"
 • "Render fat in a casserole"
  synonym:
 • try
 • ,
 • render

8. Smält (fett eller ister) för att separera ut föroreningar

 • "Prova jaksmöret"
 • "Gör fett i en gryta"
  synonym:
 • försök
 • ,
 • göra

9. Put on a garment in order to see whether it fits and looks nice

 • "Try on this sweater to see how it looks"
  synonym:
 • try on
 • ,
 • try

9. Ta på dig ett plagg för att se om det passar och ser snyggt ut

 • "Prova på den här tröjan för att se hur den ser ut"
  synonym:
 • prova på
 • ,
 • försök

Examples of using

A clever husband reads his wife's thoughts, but doesn't try to understand them.
En smart man läser sin frus tankar, men försöker inte förstå dem.
Don't try to reform everyone you meet.
Försök inte reformera alla du möter.
I'll try to reason it out.
Jag ska försöka resonera ut det.