Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trend" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "trend" till svenska språket

EnglishSwedish

Trend

[Trend]
/trɛnd/

noun

1. A general direction in which something tends to move

 • "The shoreward tendency of the current"
 • "The trend of the stock market"
  synonym:
 • tendency
 • ,
 • trend

1. En allmän riktning i vilken något tenderar att röra sig

 • "Strömmens strandtendens"
 • "Trenden på aktiemarknaden"
  synonym:
 • tendens
 • ,
 • trend

2. General line of orientation

 • "The river takes a southern course"
 • "The northeastern trend of the coast"
  synonym:
 • course
 • ,
 • trend

2. Allmän orienteringslinje

 • "Floden tar ett sydligt lopp"
 • "Den nordöstra trenden av kusten"
  synonym:
 • kurs
 • ,
 • trend

3. A general tendency to change (as of opinion)

 • "Not openly liberal but that is the trend of the book"
 • "A broad movement of the electorate to the right"
  synonym:
 • drift
 • ,
 • trend
 • ,
 • movement

3. En allmän tendens till förändring (enligt åsikten)

 • "Inte öppet liberal men det är trenden i boken"
 • "En bred rörelse av väljarna till höger"
  synonym:
 • driva
 • ,
 • trend
 • ,
 • rörelse

4. The popular taste at a given time

 • "Leather is the latest vogue"
 • "He followed current trends"
 • "The 1920s had a style of their own"
  synonym:
 • vogue
 • ,
 • trend
 • ,
 • style

4. Den populära smaken vid en given tidpunkt

 • "Läder är den senaste modet"
 • "Han följde aktuella trender"
 • "1920-talet hade en egen stil"
  synonym:
 • vogue
 • ,
 • trend
 • ,
 • stil

verb

1. Turn sharply

 • Change direction abruptly
 • "The car cut to the left at the intersection"
 • "The motorbike veered to the right"
  synonym:
 • swerve
 • ,
 • sheer
 • ,
 • curve
 • ,
 • trend
 • ,
 • veer
 • ,
 • slue
 • ,
 • slew
 • ,
 • cut

1. Sväng skarpt

 • Byt riktning abrupt
 • "Bilen klippte till vänster i korsningen"
 • "Motorcykeln svängde åt höger"
  synonym:
 • vika
 • ,
 • ren
 • ,
 • kurva
 • ,
 • trend
 • ,
 • veer
 • ,
 • slam
 • ,
 • dödade
 • ,
 • skära

Examples of using

Now it is true that I believe this country is following a dangerous trend when it permits too great a degree of centralization of governmental functions. I oppose this — in some instances the fight is a rather desperate one. But to attain any success it is quite clear that the Federal government cannot avoid or escape responsibilities which the mass of the people firmly believe should be undertaken by it. The political processes of our country are such that if a rule of reason is not applied in this effort,
Nu är det sant att jag tror att detta land följer en farlig trend när det tillåter en för stor grad av centralisering av statliga funktioner. Jag motsätter mig detta — i vissa fall är kampen ganska desperat. Men för att nå någon framgång är det helt klart att den federala regeringen inte kan undvika eller undkomma ansvar som massan av folket är övertygad om bör ta på sig av den. De politiska processerna i vårt land är sådana att om en förnuftsregel inte tillämpas i denna ansträngning,
The trend of public opinion is against corporal punishment.
Den allmänna opinionens trend går emot kroppsstraff.