Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "treasury" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skattkammare" till svenska språket

EnglishSwedish

Treasury

[Treasury]
/trɛʒəri/

noun

1. The funds of a government or institution or individual

  synonym:
 • treasury
 • ,
 • exchequer

1. En regerings eller institutions eller individs medel

  synonym:
 • skattkammare
 • ,
 • statskassan

2. The government department responsible for collecting and managing and spending public revenues

  synonym:
 • treasury

2. Den statliga avdelningen som ansvarar för att samla in och förvalta och spendera offentliga intäkter

  synonym:
 • skattkammare

3. Negotiable debt obligations of the united states government which guarantees that interest and principal payments will be paid on time

  synonym:
 • Treasury
 • ,
 • Treasury obligations

3. Förenta staternas regerings överlåtbara skuldförbindelser som garanterar att räntor och amorteringar kommer att betalas i tid

  synonym:
 • Treasury
 • ,
 • Treasury förpliktelser

4. The british cabinet minister responsible for economic strategy

  synonym:
 • Treasury
 • ,
 • First Lord of the Treasury

4. Den brittiska ministern med ansvar för ekonomisk strategi

  synonym:
 • Treasury
 • ,
 • Förste Lord of the Treasury

5. The federal department that collects revenue and administers federal finances

 • The treasury department was created in 1789
  synonym:
 • Department of the Treasury
 • ,
 • Treasury Department
 • ,
 • Treasury
 • ,
 • United States Treasury

5. Den federala avdelningen som samlar in intäkter och administrerar federala finanser

 • Finansdepartementet skapades 1789
  synonym:
 • Finansdepartementet
 • ,
 • Treasury
 • ,
 • USA: s finansministerium

6. A depository (a room or building) where wealth and precious objects can be kept safely

  synonym:
 • treasury

6. Ett depå (ett rum eller en byggnad) där rikedom och värdefulla föremål kan förvaras säkert

  synonym:
 • skattkammare

Examples of using

It is an ancient midden, presently an archaeological treasury.
Det är en gammal mitt, för närvarande en arkeologisk skattkammare.