Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "transition" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "övergång" till svenska språket

EnglishSwedish

Transition

[Övergång]
/trænzɪʃən/

noun

1. The act of passing from one state or place to the next

  synonym:
 • passage
 • ,
 • transition

1. Handlingen att gå från en stat eller plats till nästa

  synonym:
 • passage
 • ,
 • övergång

2. An event that results in a transformation

  synonym:
 • conversion
 • ,
 • transition
 • ,
 • changeover

2. En händelse som resulterar i en transformation

  synonym:
 • konvertering
 • ,
 • övergång
 • ,
 • omställning

3. A change from one place or state or subject or stage to another

  synonym:
 • transition

3. En förändring från en plats eller stat eller subjekt eller stadium till en annan

  synonym:
 • övergång

4. A musical passage moving from one key to another

  synonym:
 • transition
 • ,
 • modulation

4. En musikalisk passage som rör sig från en tangent till en annan

  synonym:
 • övergång
 • ,
 • modulering

5. A passage that connects a topic to one that follows

  synonym:
 • transition

5. En passage som kopplar ett ämne till ett som följer

  synonym:
 • övergång

verb

1. Cause to convert or undergo a transition

 • "The company had to transition the old practices to modern technology"
  synonym:
 • transition

1. Orsak att konvertera eller genomgå en övergång

 • "Företaget var tvungen att övergå de gamla metoderna till modern teknik"
  synonym:
 • övergång

2. Make or undergo a transition (from one state or system to another)

 • "The airline transitioned to more fuel-efficient jets"
 • "The adagio transitioned into an allegro"
  synonym:
 • transition

2. Göra eller genomgå en övergång (från ett tillstånd eller system till ett annat)

 • "Flygbolaget gick över till mer bränslesnåla jetplan"
 • "Adagio övergick till en allegro"
  synonym:
 • övergång

Examples of using

In every period of transition this riff-raff, which exists in every society, rises to the surface, and is not only without any aim but has not even a symptom of an idea, and merely does its utmost to give expression to uneasiness and impatience.
I varje övergångsperiod stiger denna riff-raff, som finns i varje samhälle, upp till ytan och är inte bara utan något syfte utan har inte ens ett symptom på en idé, och gör bara sitt yttersta för att ge uttryck åt oro och otålighet.
The educational system is in transition.
Utbildningssystemet är i övergång.