Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "train" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tåg" till svenska språket

EnglishSwedish

Train

[Tåg]
/tren/

noun

1. Public transport provided by a line of railway cars coupled together and drawn by a locomotive

 • "Express trains don't stop at princeton junction"
  synonym:
 • train
 • ,
 • railroad train

1. Kollektivtrafik som tillhandahålls av en linje av järnvägsvagnar kopplade ihop och dragna av ett lok

 • "Expresståg stannar inte vid princeton junction"
  synonym:
 • tåg
 • ,
 • järnvägståg

2. A sequentially ordered set of things or events or ideas in which each successive member is related to the preceding

 • "A string of islands"
 • "Train of mourners"
 • "A train of thought"
  synonym:
 • string
 • ,
 • train

2. En sekventiellt ordnad uppsättning saker eller händelser eller idéer där varje efterföljande medlem är relaterad till det föregående

 • "En rad öar"
 • "Sörjandes tåg"
 • "Ett tankebanor"
  synonym:
 • sträng
 • ,
 • tåg

3. A procession (of wagons or mules or camels) traveling together in single file

 • "We were part of a caravan of almost a thousand camels"
 • "They joined the wagon train for safety"
  synonym:
 • caravan
 • ,
 • train
 • ,
 • wagon train

3. En procession (av vagnar eller mulor eller kameler) som färdas tillsammans i en fil

 • "Vi var en del av en karavan med nästan tusen kameler"
 • "De gick med i vagnståget för säkerhets skull"
  synonym:
 • husvagn
 • ,
 • tåg
 • ,
 • vagnståg

4. A series of consequences wrought by an event

 • "It led to a train of disasters"
  synonym:
 • train

4. En rad konsekvenser orsakade av en händelse

 • "Det ledde till ett tåg av katastrofer"
  synonym:
 • tåg

5. Piece of cloth forming the long back section of a gown that is drawn along the floor

 • "The bride's train was carried by her two young nephews"
  synonym:
 • train

5. Tygstycke som bildar den långa bakdelen av en klänning som dras längs golvet

 • "Brudens tåg bars av hennes två unga syskonbarn"
  synonym:
 • tåg

6. Wheelwork consisting of a connected set of rotating gears by which force is transmitted or motion or torque is changed

 • "The fool got his tie caught in the geartrain"
  synonym:
 • gearing
 • ,
 • gear
 • ,
 • geartrain
 • ,
 • power train
 • ,
 • train

6. Hjularbete bestående av en ansluten uppsättning roterande kugghjul med vilka kraft överförs eller rörelse eller vridmoment ändras

 • "Dåren fick sin slips fångad i geartrain"
  synonym:
 • utväxling
 • ,
 • växel
 • ,
 • geartrain
 • ,
 • drivlina
 • ,
 • tåg

verb

1. Create by training and teaching

 • "The old master is training world-class violinists"
 • "We develop the leaders for the future"
  synonym:
 • train
 • ,
 • develop
 • ,
 • prepare
 • ,
 • educate

1. Skapa genom träning och undervisning

 • "Den gamle mästaren utbildar violinister i världsklass"
 • "Vi utvecklar ledarna för framtiden"
  synonym:
 • tåg
 • ,
 • utveckla
 • ,
 • förbereda
 • ,
 • utbilda

2. Undergo training or instruction in preparation for a particular role, function, or profession

 • "She is training to be a teacher"
 • "He trained as a legal aid"
  synonym:
 • train
 • ,
 • prepare

2. Genomgå utbildning eller undervisning som förberedelse för en viss roll, funktion eller yrke

 • "Hon utbildar sig till lärare"
 • "Han utbildade sig till rättshjälp"
  synonym:
 • tåg
 • ,
 • förbereda

3. Develop (children's) behavior by instruction and practice

 • Especially to teach self-control
 • "Parents must discipline their children"
 • "Is this dog trained?"
  synonym:
 • discipline
 • ,
 • train
 • ,
 • check
 • ,
 • condition

3. Utveckla (barns) beteende genom instruktion och övning

 • Särskilt för att lära ut självkontroll
 • "Föräldrar måste disciplinera sina barn"
 • "Är den här hunden tränad?"
  synonym:
 • disciplin
 • ,
 • tåg
 • ,
 • kontrollera
 • ,
 • tillstånd

4. Educate for a future role or function

 • "He is grooming his son to become his successor"
 • "The prince was prepared to become king one day"
 • "They trained him to be a warrior"
  synonym:
 • prepare
 • ,
 • groom
 • ,
 • train

4. Utbilda för en framtida roll eller funktion

 • "Han ansar sin son för att bli hans efterträdare"
 • "Prinsen var beredd att bli kung en dag"
 • "De tränade honom att bli en krigare"
  synonym:
 • förbereda
 • ,
 • brudgum
 • ,
 • tåg

5. Teach or refine to be discriminative in taste or judgment

 • "Cultivate your musical taste"
 • "Train your tastebuds"
 • "She is well schooled in poetry"
  synonym:
 • educate
 • ,
 • school
 • ,
 • train
 • ,
 • cultivate
 • ,
 • civilize
 • ,
 • civilise

5. Lär ut eller förfina att vara diskriminerande i smak eller omdöme

 • "Odla din musiksmak"
 • "Träna dina smaklökar"
 • "Hon är välskolad i poesi"
  synonym:
 • utbilda
 • ,
 • skola
 • ,
 • tåg
 • ,
 • odla
 • ,
 • civilisera

6. Point or cause to go (blows, weapons, or objects such as photographic equipment) towards

 • "Please don't aim at your little brother!"
 • "He trained his gun on the burglar"
 • "Don't train your camera on the women"
 • "Take a swipe at one's opponent"
  synonym:
 • aim
 • ,
 • take
 • ,
 • train
 • ,
 • take aim
 • ,
 • direct

6. Peka eller orsaka att gå (slag, vapen eller föremål som fotografisk utrustning) mot

 • "Snälla sikta inte på din lillebror!"
 • "Han tränade sin pistol mot inbrottstjuven"
 • "Träna inte din kamera på kvinnorna"
 • "Ta ett svep mot ens motståndare"
  synonym:
 • syfte
 • ,
 • ta
 • ,
 • tåg
 • ,
 • ta sikte
 • ,
 • direkt

7. Teach and supervise (someone)

 • Act as a trainer or coach (to), as in sports
 • "He is training our olympic team"
 • "She is coaching the crew"
  synonym:
 • coach
 • ,
 • train

7. Undervisa och övervaka (någon)

 • Fungera som tränare eller tränare (till), som inom idrotten
 • "Han tränar vårt os-lag"
 • "Hon tränar besättningen"
  synonym:
 • tränare
 • ,
 • tåg

8. Exercise in order to prepare for an event or competition

 • "She is training for the olympics"
  synonym:
 • train

8. Motion för att förbereda sig för ett evenemang eller en tävling

 • "Hon tränar inför os"
  synonym:
 • tåg

9. Cause to grow in a certain way by tying and pruning it

 • "Train the vine"
  synonym:
 • train

9. Orsaka att växa på ett visst sätt genom att binda och beskära den

 • "Träna vinstocken"
  synonym:
 • tåg

10. Travel by rail or train

 • "They railed from rome to venice"
 • "She trained to hamburg"
  synonym:
 • train
 • ,
 • rail

10. Resa med tåg eller tåg

 • "De räckte från rom till venedig"
 • "Hon tränade till hamburg"
  synonym:
 • tåg
 • ,
 • järnväg

11. Drag loosely along a surface

 • Allow to sweep the ground
 • "The toddler was trailing his pants"
 • "She trained her long scarf behind her"
  synonym:
 • trail
 • ,
 • train

11. Dra löst längs en yta

 • Låt sopa marken
 • "Småbarnet släpade efter byxorna"
 • "Hon tränade sin långa halsduk bakom sig"
  synonym:
 • stig
 • ,
 • tåg

Examples of using

You'll have to run if you want to catch the train.
Du måste springa om du vill hinna med tåget.
John ran like crazy to the train station to catch the last train.
John sprang som en galning till tågstationen för att hinna med det sista tåget.
Will the train really start on time?
Kommer tåget verkligen att starta i tid?