Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tough" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tuff" till svenska språket

EnglishSwedish

Tough

[Tuff]
/təf/

noun

1. Someone who learned to fight in the streets rather than being formally trained in the sport of boxing

  synonym:
 • street fighter
 • ,
 • tough

1. Någon som lärde sig att slåss på gatorna snarare än att formellt tränas i boxningssporten

  synonym:
 • gatukämpe
 • ,
 • tuff

2. An aggressive and violent young criminal

  synonym:
 • hood
 • ,
 • hoodlum
 • ,
 • goon
 • ,
 • punk
 • ,
 • thug
 • ,
 • tough
 • ,
 • toughie
 • ,
 • strong-armer

2. En aggressiv och våldsam ung brottsling

  synonym:
 • huva
 • ,
 • hoodlum
 • ,
 • goon
 • ,
 • punk
 • ,
 • ligist
 • ,
 • tuff
 • ,
 • tuffing
 • ,
 • stark-armer

3. A cruel and brutal fellow

  synonym:
 • bully
 • ,
 • tough
 • ,
 • hooligan
 • ,
 • ruffian
 • ,
 • roughneck
 • ,
 • rowdy
 • ,
 • yob
 • ,
 • yobo
 • ,
 • yobbo

3. En grym och brutal karl

  synonym:
 • mobbare
 • ,
 • tuff
 • ,
 • huligan
 • ,
 • skurk
 • ,
 • grovhals
 • ,
 • bråkig
 • ,
 • yob
 • ,
 • yobo
 • ,
 • yobbo

adjective

1. Not given to gentleness or sentimentality

 • "A tough character"
  synonym:
 • tough

1. Inte ges till mildhet eller sentimentalitet

 • "En tuff karaktär"
  synonym:
 • tuff

2. Very difficult

 • Severely testing stamina or resolution
 • "A rugged competitive examination"
 • "The rugged conditions of frontier life"
 • "The competition was tough"
 • "It's a tough life"
 • "It was a tough job"
  synonym:
 • rugged
 • ,
 • tough

2. Väldigt svårt

 • Testar uthållighet eller upplösning hårt
 • "En robust tävlingsprov"
 • "Gränslivets karga förhållanden"
 • "Konkurrensen var tuff"
 • "Det är ett tufft liv"
 • "Det var ett tufft jobb"
  synonym:
 • robust
 • ,
 • tuff

3. Physically toughened

 • "The tough bottoms of his feet"
  synonym:
 • tough
 • ,
 • toughened

3. Fysiskt hårdnackad

 • "De tuffa underdelarna på hans fötter"
  synonym:
 • tuff
 • ,
 • hårdnade

4. Substantially made or constructed

 • "Sturdy steel shelves"
 • "Sturdy canvas"
 • "A tough all-weather fabric"
 • "Some plastics are as tough as metal"
  synonym:
 • sturdy
 • ,
 • tough

4. Väsentligen tillverkad eller konstruerad

 • "Stadiga stålhyllor"
 • "Stadig duk"
 • "Ett tufft allväderstyg"
 • "Vissa plaster är tuffa som metall"
  synonym:
 • robust
 • ,
 • tuff

5. Violent and lawless

 • "The more ruffianly element"
 • "Tough street gangs"
  synonym:
 • ruffianly
 • ,
 • tough

5. Våldsam och laglös

 • "Det mer skurkaktiga elementet"
 • "Tuffa gatugäng"
  synonym:
 • busigt
 • ,
 • tuff

6. Feeling physical discomfort or pain (`tough' is occasionally used colloquially for `bad')

 • "My throat feels bad"
 • "She felt bad all over"
 • "He was feeling tough after a restless night"
  synonym:
 • bad
 • ,
 • tough

6. Att känna fysiskt obehag eller smärta (`tough' används ibland i vardagsspråk för `bad')

 • "Min hals mår dåligt"
 • "Hon mådde dåligt överallt"
 • "Han kände sig tuff efter en rastlös natt"
  synonym:
 • dåligt
 • ,
 • tuff

7. Resistant to cutting or chewing

  synonym:
 • tough

7. Resistent mot skärning eller tuggning

  synonym:
 • tuff

8. Unfortunate or hard to bear

 • "Had hard luck"
 • "A tough break"
  synonym:
 • hard
 • ,
 • tough

8. Olyckligt eller svårt att bära

 • "Hade hård tur"
 • "En tuff paus"
  synonym:
 • hård
 • ,
 • tuff

9. Making great mental demands

 • Hard to comprehend or solve or believe
 • "A baffling problem"
 • "I faced the knotty problem of what to have for breakfast"
 • "A problematic situation at home"
  synonym:
 • baffling
 • ,
 • elusive
 • ,
 • knotty
 • ,
 • problematic
 • ,
 • problematical
 • ,
 • tough

9. Ställer stora mentala krav

 • Svårt att förstå eller lösa eller tro
 • "Ett förbryllande problem"
 • "Jag stod inför det knotiga problemet med vad jag skulle äta till frukost"
 • "En problematisk situation hemma"
  synonym:
 • förbryllande
 • ,
 • svårfångad
 • ,
 • knotig
 • ,
 • problematisk
 • ,
 • tuff

Examples of using

I'm sick and tired of kids who think they're tough by bullying other kids around in the playground, and who then act all innocent when they're with their parents.
Jag är trött på barn som tycker att de är tuffa genom att mobba andra barn på lekplatsen, och som sedan agerar oskyldiga när de är med sina föräldrar.
Sometimes you need to have the courage to make tough decisions.
Ibland behöver man ha modet att fatta tuffa beslut.
I'm not used to it, so it's a little tough.
Jag är inte van, så det är lite tufft.