Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "topology" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "topologi" till svenska språket

EnglishSwedish

Topology

[Topologi]
/təpɔləʤi/

noun

1. Topographic study of a given place (especially the history of the place as indicated by its topography)

 • "Greenland's topology has been shaped by the glaciers of the ice age"
  synonym:
 • topology

1. Topografisk studie av en given plats (särskilt platsens historia som indikeras av dess topografi)

 • "Grönlands topologi har formats av istidens glaciärer"
  synonym:
 • topologi

2. The study of anatomy based on regions or divisions of the body and emphasizing the relations between various structures (muscles and nerves and arteries etc.) in that region

  synonym:
 • regional anatomy
 • ,
 • topographic anatomy
 • ,
 • topology

2. Studiet av anatomi baserat på regioner eller uppdelningar av kroppen och betonar relationerna mellan olika strukturer (muskler och nerver och artärer etc.) i den regionen

  synonym:
 • regional anatomi
 • ,
 • topografisk anatomi
 • ,
 • topologi

3. The branch of pure mathematics that deals only with the properties of a figure x that hold for every figure into which x can be transformed with a one-to-one correspondence that is continuous in both directions

  synonym:
 • topology
 • ,
 • analysis situs

3. Den gren av ren matematik som endast handlar om egenskaperna hos en figur x som gäller för varje figur till vilken x kan transformeras med en en-till-en-överensstämmelse som är kontinuerlig i båda riktningarna

  synonym:
 • topologi
 • ,
 • analys situs

4. The configuration of a communication network

  synonym:
 • topology
 • ,
 • network topology

4. Konfigurationen av ett kommunikationsnätverk

  synonym:
 • topologi
 • ,
 • nätverkstopologi