Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "toll" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tull" till svenska språket

EnglishSwedish

Toll

[Vägtull]
/toʊl/

noun

1. A fee levied for the use of roads or bridges (used for maintenance)

  synonym:
 • toll

1. En avgift som tas ut för användning av vägar eller broar (används för underhåll)

  synonym:
 • vägtull

2. Value measured by what must be given or done or undergone to obtain something

 • "The cost in human life was enormous"
 • "The price of success is hard work"
 • "What price glory?"
  synonym:
 • price
 • ,
 • cost
 • ,
 • toll

2. Värde mätt med vad som måste ges eller göras eller genomgå för att erhålla något

 • "Kostnaden för människoliv var enorm"
 • "Priset för framgång är hårt arbete"
 • "Vilket pris ära?"
  synonym:
 • pris
 • ,
 • kostnad
 • ,
 • vägtull

3. The sound of a bell being struck

 • "Saved by the bell"
 • "She heard the distant toll of church bells"
  synonym:
 • bell
 • ,
 • toll

3. Ljudet av en klocka som slås

 • "Räddad av klockan"
 • "Hon hörde kyrkklockornas avlägsna tal"
  synonym:
 • klocka
 • ,
 • vägtull

verb

1. Ring slowly

 • "For whom the bell tolls"
  synonym:
 • toll

1. Ring långsamt

 • "För vem klockan ringer"
  synonym:
 • vägtull

2. Charge a fee for using

 • "Toll the bridges into new york city"
  synonym:
 • toll

2. Ta ut en avgift för att använda

 • "Tolla broarna till new york city"
  synonym:
 • vägtull

Examples of using

For whom does the bell toll?
För vem ringer klockan?
The death toll from the hurricane climbed to 100.
Dödssiffran från orkanen steg till 100.
The death toll from the hurricane climbed to 200.
Dödssiffran från orkanen steg till 200.