Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tolerate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tolerera" till svenska språket

EnglishSwedish

Tolerate

[Tolerera]
/tɑləret/

verb

1. Put up with something or somebody unpleasant

 • "I cannot bear his constant criticism"
 • "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"
 • "He learned to tolerate the heat"
 • "She stuck out two years in a miserable marriage"
  synonym:
 • digest
 • ,
 • endure
 • ,
 • stick out
 • ,
 • stomach
 • ,
 • bear
 • ,
 • stand
 • ,
 • tolerate
 • ,
 • support
 • ,
 • brook
 • ,
 • abide
 • ,
 • suffer
 • ,
 • put up

1. Stå ut med något eller någon obehaglig

 • "Jag orkar inte med hans ständiga kritik"
 • "Den nye sekreteraren fick utstå många oprofessionella kommentarer"
 • "Han lärde sig att tolerera värmen"
 • "Hon stack ut två år i ett eländigt äktenskap"
  synonym:
 • smälta
 • ,
 • uthärda
 • ,
 • stick ut
 • ,
 • mage
 • ,
 • björn
 • ,
 • stå
 • ,
 • tolerera
 • ,
 • stöd
 • ,
 • bäck
 • ,
 • förbli
 • ,
 • lida
 • ,
 • sätta upp

2. Recognize and respect (rights and beliefs of others)

 • "We must tolerate the religions of others"
  synonym:
 • tolerate

2. Erkänna och respektera (andras rättigheter och övertygelser)

 • "Vi måste tolerera andras religioner"
  synonym:
 • tolerera

3. Have a tolerance for a poison or strong drug or pathogen or environmental condition

 • "The patient does not tolerate the anti-inflammatory drugs we gave him"
  synonym:
 • tolerate

3. Ha en tolerans för ett gift eller stark drog eller patogen eller miljötillstånd

 • "Patienten tolererar inte de antiinflammatoriska läkemedel vi gav honom"
  synonym:
 • tolerera

4. Allow the presence of or allow (an activity) without opposing or prohibiting

 • "We don't allow dogs here"
 • "Children are not permitted beyond this point"
 • "We cannot tolerate smoking in the hospital"
  synonym:
 • allow
 • ,
 • permit
 • ,
 • tolerate

4. Tillåt närvaron av eller tillåt (en aktivitet) utan att motsätta sig eller förbjuda

 • "Vi tillåter inte hundar här"
 • "Barn är inte tillåtna utöver denna punkt"
 • "Vi kan inte tolerera rökning på sjukhuset"
  synonym:
 • tillåta
 • ,
 • tillstånd
 • ,
 • tolerera

Examples of using

I won't tolerate any mistakes.
Jag kommer inte att tolerera några misstag.
I don't tolerate insubordination.
Jag tolererar inte insubordination.
He could not by any means tolerate the ghastly smell of rotting onion.
Han kunde inte på något sätt tolerera den hemska lukten av ruttnande lök.