Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tip" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tips" till svenska språket

EnglishSwedish

Tip

[Tips]
/tɪp/

noun

1. The extreme end of something

 • Especially something pointed
  synonym:
 • tip

1. Det extrema slutet på något

 • Särskilt något spetsigt
  synonym:
 • tips

2. A relatively small amount of money given for services rendered (as by a waiter)

  synonym:
 • gratuity
 • ,
 • tip
 • ,
 • pourboire
 • ,
 • baksheesh
 • ,
 • bakshish
 • ,
 • bakshis
 • ,
 • backsheesh

2. En relativt liten summa pengar som ges för utförda tjänster (som av en servitör)

  synonym:
 • dricks
 • ,
 • tips
 • ,
 • pourboire
 • ,
 • baksheesh
 • ,
 • bakshish
 • ,
 • bakshis
 • ,
 • backsheesh

3. An indication of potential opportunity

 • "He got a tip on the stock market"
 • "A good lead for a job"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • lead
 • ,
 • steer
 • ,
 • confidential information
 • ,
 • wind
 • ,
 • hint

3. En indikation på potentiell möjlighet

 • "Han fick ett tips på börsen"
 • "En bra ledning för ett jobb"
  synonym:
 • tips
 • ,
 • leda
 • ,
 • styra
 • ,
 • konfidentiell information
 • ,
 • vind
 • ,
 • ledtråd

4. A v shape

 • "The cannibal's teeth were filed to sharp points"
  synonym:
 • point
 • ,
 • tip
 • ,
 • peak

4. En v-form

 • "Kannibalens tänder filades till vassa spetsar"
  synonym:
 • punkt
 • ,
 • tips
 • ,
 • topp

5. The top or extreme point of something (usually a mountain or hill)

 • "The view from the peak was magnificent"
 • "They clambered to the tip of monadnock"
 • "The region is a few molecules wide at the summit"
  synonym:
 • peak
 • ,
 • crown
 • ,
 • crest
 • ,
 • top
 • ,
 • tip
 • ,
 • summit

5. Toppen eller ytterpunkten av något (vanligtvis ett berg eller en kulle)

 • "Utsikten från toppen var magnifik"
 • "De klättrade till spetsen av monadnock"
 • "Regionen är några molekyler bred på toppen"
  synonym:
 • topp
 • ,
 • krona
 • ,
 • krön
 • ,
 • tips
 • ,
 • toppmöte

verb

1. Cause to tilt

 • "Tip the screen upward"
  synonym:
 • tip

1. Orsaka lutning

 • "Tippa skärmen uppåt"
  synonym:
 • tips

2. Mark with a tip

 • "Tip the arrow with the small stone"
  synonym:
 • tip

2. Markera med en spets

 • "Tipsa pilen med den lilla stenen"
  synonym:
 • tips

3. Give a tip or gratuity to in return for a service, beyond the compensation agreed on

 • "Remember to tip the waiter"
 • "Fee the steward"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • fee
 • ,
 • bung

3. Ge dricks eller dricks till mot en tjänst, utöver den ersättning som överenskommits

 • "Kom ihåg att tipsa servitören"
 • "Avgift förvaltaren"
  synonym:
 • tips
 • ,
 • avgift
 • ,
 • propp

4. Cause to topple or tumble by pushing

  synonym:
 • topple
 • ,
 • tumble
 • ,
 • tip

4. Orsaka att välta eller tumla genom att trycka

  synonym:
 • välta
 • ,
 • tumla
 • ,
 • tips

5. To incline or bend from a vertical position

 • "She leaned over the banister"
  synonym:
 • lean
 • ,
 • tilt
 • ,
 • tip
 • ,
 • slant
 • ,
 • angle

5. För att luta eller böja från ett vertikalt läge

 • "Hon lutade sig över räcket"
  synonym:
 • mager
 • ,
 • luta
 • ,
 • tips
 • ,
 • lutande
 • ,
 • vinkel

6. Walk on one's toes

  synonym:
 • tiptoe
 • ,
 • tip
 • ,
 • tippytoe

6. Gå på tårna

  synonym:
 • tåspets
 • ,
 • tips
 • ,
 • tippytoe

7. Strike lightly

 • "He tapped me on the shoulder"
  synonym:
 • tap
 • ,
 • tip

7. Slå lätt

 • "Han knackade mig på axeln"
  synonym:
 • trycka
 • ,
 • tips

8. Give insider information or advise to

 • "He tipped off the police about the terrorist plot"
  synonym:
 • tip off
 • ,
 • tip

8. Ge insiderinformation eller råda till

 • "Han tipsade polisen om terroristkomplottet"
  synonym:
 • tippa av
 • ,
 • tips

9. Remove the tip from

 • "Tip artichokes"
  synonym:
 • tip

9. Ta bort spetsen från

 • "Tips kronärtskockor"
  synonym:
 • tips

Examples of using

I have a tip that will make every cake successful.
Jag har ett tips som kommer att göra varje tårta framgångsrik.
His name is on the tip of my tongue.
Hans namn står på spetsen av min tunga.
Thanks for the tip.
Tack för tipset.