Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "technical" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "teknisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Technical

[Teknisk]
/tɛknɪkəl/

noun

1. A pickup truck with a gun mounted on it

  synonym:
 • technical

1. En pickup med en pistol monterad på

  synonym:
 • teknisk

2. (basketball) a foul that can be assessed on a player or a coach or a team for unsportsmanlike conduct

 • Does not usually involve physical contact during play
  synonym:
 • technical foul
 • ,
 • technical

2. (basket) ett regelbrott som kan bedömas på en spelare eller en tränare eller ett lag för osportsligt uppträdande

 • Innebär vanligtvis inte fysisk kontakt under leken
  synonym:
 • tekniskt regelbrott
 • ,
 • teknisk

adjective

1. Of or relating to technique or proficiency in a practical skill

 • "His technical innovation was his brushwork"
 • "The technical dazzle of her dancing"
  synonym:
 • technical
 • ,
 • proficient

1. Av eller relaterar till teknik eller skicklighet i en praktisk färdighet

 • "Hans tekniska innovation var hans penselarbete"
 • "Den tekniska bländningen av hennes dans"
  synonym:
 • teknisk
 • ,
 • skicklig

2. Characterizing or showing skill in or specialized knowledge of applied arts and sciences

 • "A technical problem"
 • "Highly technical matters hardly suitable for the general public"
 • "A technical report"
 • "Producing the a-bomb was a challenge to the technical people of this country"
 • "Technical training"
 • "Technical language"
  synonym:
 • technical

2. Karakterisera eller visa skicklighet i eller specialiserad kunskap inom tillämpad konst och vetenskap

 • "Ett tekniskt problem"
 • "Mycket tekniska frågor som knappast lämpar sig för allmänheten"
 • "En teknisk rapport"
 • "Att producera a-bomben var en utmaning för det tekniska folket i detta land"
 • "Teknisk utbildning"
 • "Tekniskt språk"
  synonym:
 • teknisk

3. Of or relating to a practical subject that is organized according to scientific principles

 • "Technical college"
 • "Technological development"
  synonym:
 • technical
 • ,
 • technological

3. Av eller som rör ett praktiskt ämne som är organiserat enligt vetenskapliga principer

 • "Tekniska högskolan"
 • "Teknologisk utveckling"
  synonym:
 • teknisk
 • ,
 • teknologisk

4. Of or relating to or requiring special knowledge to be understood

 • "Technical terminology"
 • "A technical report"
 • "Technical language"
  synonym:
 • technical
 • ,
 • expert

4. Av eller som rör eller kräver att särskilda kunskaper förstås

 • "Teknisk terminologi"
 • "En teknisk rapport"
 • "Tekniskt språk"
  synonym:
 • teknisk
 • ,
 • expert

5. Resulting from or dependent on market factors rather than fundamental economic considerations

 • "Analysts content that the stock market is due for a technical rally"
 • "The fall is only a technical correction"
  synonym:
 • technical

5. Till följd av eller beroende av marknadsfaktorer snarare än grundläggande ekonomiska överväganden

 • "Analytiker nöjer sig med att aktiemarknaden ska till ett tekniskt rally"
 • "Fallet är bara en teknisk korrigering"
  synonym:
 • teknisk

Examples of using

This page contains technical information that might be useful when you're trying to solve a problem.
Den här sidan innehåller teknisk information som kan vara användbar när du försöker lösa ett problem.
You need technical knowledge to understand how this system works.
Du behöver teknisk kunskap för att förstå hur detta system fungerar.
She advises me on technical matters.
Hon ger mig råd i tekniska frågor.