Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "taste" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "smak" till svenska språket

EnglishSwedish

Taste

[Smak]
/test/

noun

1. The sensation that results when taste buds in the tongue and throat convey information about the chemical composition of a soluble stimulus

 • "The candy left him with a bad taste"
 • "The melon had a delicious taste"
  synonym:
 • taste
 • ,
 • taste sensation
 • ,
 • gustatory sensation
 • ,
 • taste perception
 • ,
 • gustatory perception

1. Känslan som uppstår när smaklökar i tungan och halsen förmedlar information om den kemiska sammansättningen av en löslig stimulans

 • "Godiset lämnade honom med dålig smak"
 • "Melonen hade en utsökt smak"
  synonym:
 • smaka
 • ,
 • smaksensation
 • ,
 • smaklig känsla
 • ,
 • smakuppfattning

2. A strong liking

 • "My own preference is for good literature"
 • "The irish have a penchant for blarney"
  synonym:
 • preference
 • ,
 • penchant
 • ,
 • predilection
 • ,
 • taste

2. Ett starkt tycke

 • "Min egen preferens är bra litteratur"
 • "Irländarna har en förkärlek för blarney"
  synonym:
 • preferens
 • ,
 • förkärlek
 • ,
 • smaka

3. Delicate discrimination (especially of aesthetic values)

 • "Arrogance and lack of taste contributed to his rapid success"
 • "To ask at that particular time was the ultimate in bad taste"
  synonym:
 • taste
 • ,
 • appreciation
 • ,
 • discernment
 • ,
 • perceptiveness

3. Känslig diskriminering (särskilt av estetiska värden)

 • "Arrogans och brist på smak bidrog till hans snabba framgång"
 • "Att fråga just vid den tiden var det ultimata i dålig smak"
  synonym:
 • smaka
 • ,
 • uppskattning
 • ,
 • urskillning
 • ,
 • uppfattningsförmåga

4. A brief experience of something

 • "He got a taste of life on the wild side"
 • "She enjoyed her brief taste of independence"
  synonym:
 • taste

4. En kort upplevelse av något

 • "Han fick en smak av livet på den vilda sidan"
 • "Hon njöt av sin korta smak av självständighet"
  synonym:
 • smaka

5. A small amount eaten or drunk

 • "Take a taste--you'll like it"
  synonym:
 • taste
 • ,
 • mouthful

5. En liten mängd ätit eller druckit

 • "Ta en smak--du kommer att gilla det"
  synonym:
 • smaka
 • ,
 • munsbit

6. The faculty of distinguishing sweet, sour, bitter, and salty properties in the mouth

 • "His cold deprived him of his sense of taste"
  synonym:
 • taste
 • ,
 • gustation
 • ,
 • sense of taste
 • ,
 • gustatory modality

6. Förmågan att särskilja söta, sura, bittra och salta egenskaper i munnen

 • "Hans förkylning berövade honom hans smaksinne"
  synonym:
 • smaka
 • ,
 • gustation
 • ,
 • smaksinne
 • ,
 • smaksättare

7. A kind of sensing

 • Distinguishing substances by means of the taste buds
 • "A wine tasting"
  synonym:
 • taste
 • ,
 • tasting

7. En sorts avkänning

 • Särskiljande ämnen med hjälp av smaklökarna
 • "En vinprovning"
  synonym:
 • smaka
 • ,
 • provsmakning

verb

1. Have flavor

 • Taste of something
  synonym:
 • taste
 • ,
 • savor
 • ,
 • savour

1. Har smak

 • Smak av något
  synonym:
 • smaka
 • ,
 • njuta av
 • ,
 • njuta

2. Perceive by the sense of taste

 • "Can you taste the garlic?"
  synonym:
 • taste

2. Uppfatta av smaksinnet

 • "Kan du smaka på vitlöken?"
  synonym:
 • smaka

3. Take a sample of

 • "Try these new crackers"
 • "Sample the regional dishes"
  synonym:
 • sample
 • ,
 • try
 • ,
 • try out
 • ,
 • taste

3. Ta ett prov på

 • "Prova dessa nya kex"
 • "Prova de regionala rätterna"
  synonym:
 • prov
 • ,
 • försök
 • ,
 • prova
 • ,
 • smaka

4. Have a distinctive or characteristic taste

 • "This tastes of nutmeg"
  synonym:
 • smack
 • ,
 • taste

4. Ha en särpräglad eller karakteristisk smak

 • "Detta smakar muskotnöt"
  synonym:
 • smack
 • ,
 • smaka

5. Distinguish flavors

 • "We tasted wines last night"
  synonym:
 • taste

5. Särskilja smaker

 • "Vi smakade viner igår kväll"
  synonym:
 • smaka

6. Experience briefly

 • "The ex-slave tasted freedom shortly before she died"
  synonym:
 • taste

6. Upplev kort

 • "Ex-slaven smakade frihet strax innan hon dog"
  synonym:
 • smaka

Examples of using

This chocolate has a bittersweet taste.
Denna choklad har en bitterljuv smak.
I don't like to eat sardines, because I think they taste too salty.
Jag gillar inte att äta sardiner, för jag tycker att de smakar för salt.
Humans have five senses: sight, hearing, touch, taste and smell.
Människor har fem sinnen: syn, hörsel, känsel, smak och lukt.