Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tame" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tam" till svenska språket

EnglishSwedish

Tame

[Tämja]
/tem/

verb

1. Correct by punishment or discipline

  synonym:
 • tame
 • ,
 • chasten
 • ,
 • subdue

1. Korrigera genom straff eller disciplin

  synonym:
 • tam
 • ,
 • tukta
 • ,
 • dämpa

2. Make less strong or intense

 • Soften
 • "Tone down that aggressive letter"
 • "The author finally tamed some of his potentially offensive statements"
  synonym:
 • tone down
 • ,
 • moderate
 • ,
 • tame

2. Gör mindre stark eller intensiv

 • Mjukna
 • "Tona ner det där aggressiva brevet"
 • "Författaren tämjde äntligen några av sina potentiellt stötande uttalanden"
  synonym:
 • tona ner
 • ,
 • måttlig
 • ,
 • tam

3. Adapt (a wild plant or unclaimed land) to the environment

 • "Domesticate oats"
 • "Tame the soil"
  synonym:
 • domesticate
 • ,
 • cultivate
 • ,
 • naturalize
 • ,
 • naturalise
 • ,
 • tame

3. Anpassa (en vild växt eller outtagna mark) till miljön

 • "Domestikathavre"
 • "Tämja jorden"
  synonym:
 • domesticera
 • ,
 • odla
 • ,
 • naturalisera
 • ,
 • tam

4. Overcome the wildness of

 • Make docile and tractable
 • "He tames lions for the circus"
 • "Reclaim falcons"
  synonym:
 • domesticate
 • ,
 • domesticize
 • ,
 • domesticise
 • ,
 • reclaim
 • ,
 • tame

4. Övervinna vildheten av

 • Gör foglig och lätthanterlig
 • "Han tämjer lejon för cirkusen"
 • "Återta falkar"
  synonym:
 • domesticera
 • ,
 • tämja
 • ,
 • återkräva
 • ,
 • tam

5. Make fit for cultivation, domestic life, and service to humans

 • "The horse was domesticated a long time ago"
 • "The wolf was tamed and evolved into the house dog"
  synonym:
 • domesticate
 • ,
 • tame

5. Gör det lämpligt för odling, hemliv och service till människor

 • "Hästen var domesticerad för länge sedan"
 • "Vargen tämjdes och utvecklades till hushunden"
  synonym:
 • domesticera
 • ,
 • tam

adjective

1. Flat and uninspiring

  synonym:
 • tame

1. Platt och oinspirerande

  synonym:
 • tam

2. Very restrained or quiet

 • "A tame christmas party"
 • "She was one of the tamest and most abject creatures imaginable with no will or power to act but as directed"
  synonym:
 • tame

2. Mycket återhållsam eller tyst

 • "En tam julfest"
 • "Hon var en av de tamaste och mest avskyvärda varelser man kan tänka sig utan vilja eller kraft att agera utan enligt anvisningarna"
  synonym:
 • tam

3. Brought from wildness into a domesticated state

 • "Tame animals"
 • "Fields of tame blueberries"
  synonym:
 • tame
 • ,
 • tamed

3. Förs från vildhet till ett domesticerat tillstånd

 • "Tama djur"
 • "Fält av tama blåbär"
  synonym:
 • tam
 • ,
 • tämjdes

4. Very docile

 • "Tame obedience"
 • "Meek as a mouse"- langston hughes
  synonym:
 • meek
 • ,
 • tame

4. Väldigt foglig

 • "Tam lydnad"
 • "Smek som en mus" - langston hughes
  synonym:
 • ödmjuk
 • ,
 • tam

Examples of using

Time and thinking tame the strongest grief.
Tid och tänkande tämjer den starkaste sorgen.
The bear is quite tame and doesn't bite.
Björnen är ganska tam och biter inte.