Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tally" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tally" till svenska språket

EnglishSwedish

Tally

[Tally]
/tæli/

noun

1. A score in baseball made by a runner touching all four bases safely

 • "The yankees scored 3 runs in the bottom of the 9th"
 • "Their first tally came in the 3rd inning"
  synonym:
 • run
 • ,
 • tally

1. En poäng i baseboll gjord av en löpare som rör alla fyra baserna säkert

 • "Yankees gjorde 3 runs i botten av 9:an"
 • "Deras första resultat kom i den 3:e inningen"
  synonym:
 • springa
 • ,
 • räkna

2. A bill for an amount due

  synonym:
 • reckoning
 • ,
 • tally

2. En räkning för ett förfallet belopp

  synonym:
 • räkning
 • ,
 • räkna

3. The act of counting

 • Reciting numbers in ascending order
 • "The counting continued for several hours"
  synonym:
 • count
 • ,
 • counting
 • ,
 • numeration
 • ,
 • enumeration
 • ,
 • reckoning
 • ,
 • tally

3. Räknehandlingen

 • Recitera siffror i stigande ordning
 • "Räkningen fortsatte i flera timmar"
  synonym:
 • räkna
 • ,
 • räkning
 • ,
 • numrering
 • ,
 • uppräkning

verb

1. Be compatible, similar or consistent

 • Coincide in their characteristics
 • "The two stories don't agree in many details"
 • "The handwriting checks with the signature on the check"
 • "The suspect's fingerprints don't match those on the gun"
  synonym:
 • match
 • ,
 • fit
 • ,
 • correspond
 • ,
 • check
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe
 • ,
 • tally
 • ,
 • agree

1. Vara kompatibel, liknande eller konsekvent

 • Sammanfalla i deras egenskaper
 • "De två berättelserna stämmer inte överens i många detaljer"
 • "Handstilen kollar med signaturen på checken"
 • "Den misstänktes fingeravtryck stämmer inte överens med dem på pistolen"
  synonym:
 • match
 • ,
 • passa
 • ,
 • motsvara
 • ,
 • kontrollera
 • ,
 • gipp
 • ,
 • gibe
 • ,
 • räkna
 • ,
 • instämmer

2. Gain points in a game

 • "The home team scored many times"
 • "He hit a home run"
 • "He hit .300 in the past season"
  synonym:
 • score
 • ,
 • hit
 • ,
 • tally
 • ,
 • rack up

2. Få poäng i ett spel

 • "Hemmalaget gjorde många mål"
 • "Han slog ett homerun"
 • "Han slog 0,300 under den senaste säsongen"
  synonym:
 • poäng
 • ,
 • träffad
 • ,
 • räkna
 • ,
 • racka upp

3. Keep score, as in games

  synonym:
 • tally
 • ,
 • chalk up

3. Håll poäng, som i spel

  synonym:
 • räkna
 • ,
 • krita upp

4. Determine the sum of

 • "Add all the people in this town to those of the neighboring town"
  synonym:
 • total
 • ,
 • tot
 • ,
 • tot up
 • ,
 • sum
 • ,
 • sum up
 • ,
 • summate
 • ,
 • tote up
 • ,
 • add
 • ,
 • add together
 • ,
 • tally
 • ,
 • add up

4. Fastställa summan av

 • "Lägg till alla människor i den här staden till de i grannstaden"
  synonym:
 • totalt
 • ,
 • tot
 • ,
 • tota upp
 • ,
 • summa
 • ,
 • summera
 • ,
 • tote upp
 • ,
 • lägga till
 • ,
 • lägga ihop
 • ,
 • räkna