Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tack" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tack" till svenska språket

EnglishSwedish

Tack

[Tack]
/tæk/

noun

1. The heading or position of a vessel relative to the trim of its sails

  synonym:
 • tack

1. Ett fartygs kurs eller position i förhållande till dess segel

  synonym:
 • tack

2. A short nail with a sharp point and a large head

  synonym:
 • tack

2. En kort spik med en vass spets och ett stort huvud

  synonym:
 • tack

3. Gear for a horse

  synonym:
 • stable gear
 • ,
 • saddlery
 • ,
 • tack

3. Redskap för en häst

  synonym:
 • stabil växel
 • ,
 • sadelmakeri
 • ,
 • tack

4. (nautical) a line (rope or chain) that regulates the angle at which a sail is set in relation to the wind

  synonym:
 • sheet
 • ,
 • tack
 • ,
 • mainsheet
 • ,
 • weather sheet
 • ,
 • shroud

4. (nautisk) en linje (rep eller kedja) som reglerar den vinkel vid vilken ett segel ställs in i förhållande till vinden

  synonym:
 • ark
 • ,
 • tack
 • ,
 • huvudblad
 • ,
 • väderleksark
 • ,
 • hölje

5. (nautical) the act of changing tack

  synonym:
 • tack
 • ,
 • tacking

5. (nautisk) handlingen att ändra takt

  synonym:
 • tack
 • ,
 • tackling

6. Sailing a zigzag course

  synonym:
 • tack

6. Segling en sicksackkurs

  synonym:
 • tack

verb

1. Fasten with tacks

 • "Tack the notice on the board"
  synonym:
 • tack

1. Fäst med stift

 • "Tack notisen på tavlan"
  synonym:
 • tack

2. Turn into the wind

 • "The sailors decided to tack the boat"
 • "The boat tacked"
  synonym:
 • tack
 • ,
 • wear round

2. Vänd dig mot vinden

 • "Sjömännen bestämde sig för att slå båten"
 • "Båten slog"
  synonym:
 • tack
 • ,
 • slitage rund

3. Create by putting components or members together

 • "She pieced a quilt"
 • "He tacked together some verses"
 • "They set up a committee"
  synonym:
 • assemble
 • ,
 • piece
 • ,
 • put together
 • ,
 • set up
 • ,
 • tack
 • ,
 • tack together

3. Skapa genom att sätta samman komponenter eller medlemmar

 • "Hon satte ett täcke"
 • "Han slog ihop några verser"
 • "De inrättade en kommitté"
  synonym:
 • montera
 • ,
 • stycke
 • ,
 • sätta ihop
 • ,
 • ställa upp
 • ,
 • tack
 • ,
 • ta sig samman

4. Sew together loosely, with large stitches

 • "Baste a hem"
  synonym:
 • baste
 • ,
 • tack

4. Sy ihop löst, med stora stygn

 • "Basta en fåll"
  synonym:
 • bast
 • ,
 • tack

5. Fix to

 • Attach
 • "Append a charm to the necklace"
  synonym:
 • append
 • ,
 • tag on
 • ,
 • tack on
 • ,
 • tack
 • ,
 • hang on

5. Fixa till

 • Fästa
 • "Lägg en berlock på halsbandet"
  synonym:
 • bifoga
 • ,
 • tagga på
 • ,
 • ta tag i
 • ,
 • tack
 • ,
 • häng på

6. Reverse (a direction, attitude, or course of action)

  synonym:
 • interchange
 • ,
 • tack
 • ,
 • switch
 • ,
 • alternate
 • ,
 • flip
 • ,
 • flip-flop

6. Omvänd (en riktning, attityd eller handlingssätt)

  synonym:
 • växling
 • ,
 • tack
 • ,
 • växla
 • ,
 • alternativ
 • ,
 • vända
 • ,
 • flip-flop

Examples of using

The mind always loves to tack on to something, and when it doesn't have anything good for that purpose, it turns to the evil.
Sinnet älskar alltid att ta tag i något, och när det inte har något bra för det ändamålet, vänder det sig till det onda.