Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "swing" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "swing" till svenska språket

EnglishSwedish

Swing

[Sväng]
/swɪŋ/

noun

1. A state of steady vigorous action that is characteristic of an activity

 • "The party went with a swing"
 • "It took time to get into the swing of things"
  synonym:
 • swing

1. Ett tillstånd av stadig kraftfull verkan som är karakteristisk för en aktivitet

 • "Festen gick med en svängning"
 • "Det tog tid att komma in i saker och ting"
  synonym:
 • sväng

2. Mechanical device used as a plaything to support someone swinging back and forth

  synonym:
 • swing

2. Mekanisk anordning som används som en leksak för att stödja någon som svänger fram och tillbaka

  synonym:
 • sväng

3. A sweeping blow or stroke

 • "He took a wild swing at my head"
  synonym:
 • swing

3. Ett svepande slag eller slag

 • "Han tog en vild sväng i mitt huvud"
  synonym:
 • sväng

4. Changing location by moving back and forth

  synonym:
 • swing
 • ,
 • swinging
 • ,
 • vacillation

4. Byta plats genom att flytta fram och tillbaka

  synonym:
 • sväng
 • ,
 • svängande
 • ,
 • vacklande

5. A style of jazz played by big bands popular in the 1930s

 • Flowing rhythms but less complex than later styles of jazz
  synonym:
 • swing
 • ,
 • swing music
 • ,
 • jive

5. En jazzstil spelad av stora band populära på 1930-talet

 • Flödande rytmer men mindre komplexa än senare jazzstilar
  synonym:
 • sväng
 • ,
 • swingmusik
 • ,
 • jive

6. A jaunty rhythm in music

  synonym:
 • lilt
 • ,
 • swing

6. En pigg rytm i musiken

  synonym:
 • lilt
 • ,
 • sväng

7. The act of swinging a golf club at a golf ball and (usually) hitting it

  synonym:
 • golf stroke
 • ,
 • golf shot
 • ,
 • swing

7. Handlingen att svinga en golfklubba mot en golfboll och (vanligtvis) slå den

  synonym:
 • golfslag
 • ,
 • golfskott
 • ,
 • sväng

8. In baseball

 • A batter's attempt to hit a pitched ball
 • "He took a vicious cut at the ball"
  synonym:
 • baseball swing
 • ,
 • swing
 • ,
 • cut

8. I baseboll

 • En slagmans försök att slå en boll
 • "Han tog ett ondskefullt snitt på bollen"
  synonym:
 • basebollsvingel
 • ,
 • sväng
 • ,
 • skära

9. A square dance figure

 • A pair of dancers join hands and dance around a point between them
  synonym:
 • swing

9. En fyrkantig dansfigur

 • Ett par dansare slår sig samman och dansar runt en punkt mellan dem
  synonym:
 • sväng

verb

1. Move in a curve or arc, usually with the intent of hitting

 • "He swung his left fist"
 • "Swing a bat"
  synonym:
 • swing

1. Flytta i en kurva eller båge, vanligtvis med avsikten att slå

 • "Han svängde med vänster näve"
 • "Svinga ett slagträ"
  synonym:
 • sväng

2. Move or walk in a swinging or swaying manner

 • "He swung back"
  synonym:
 • swing
 • ,
 • sway

2. Flytta eller gå på ett svängigt eller svajande sätt

 • "Han svängde tillbaka"
  synonym:
 • sväng
 • ,
 • svaja

3. Change direction with a swinging motion

 • Turn
 • "Swing back"
 • "Swing forward"
  synonym:
 • swing

3. Ndra riktning med en svängande rörelse

 • Sväng
 • "Svinga tillbaka"
 • "Svinga framåt"
  synonym:
 • sväng

4. Influence decisively

 • "This action swung many votes over to his side"
  synonym:
 • swing
 • ,
 • swing over

4. Påverka beslutsamt

 • "Denna åtgärd svängde många röster över till hans sida"
  synonym:
 • sväng
 • ,
 • sväng över

5. Make a big sweeping gesture or movement

  synonym:
 • swing
 • ,
 • sweep
 • ,
 • swing out

5. Gör en stor svepande gest eller rörelse

  synonym:
 • sväng
 • ,
 • sopa
 • ,
 • sväng ut

6. Hang freely

 • "The ornaments dangled from the tree"
 • "The light dropped from the ceiling"
  synonym:
 • dangle
 • ,
 • swing
 • ,
 • drop

6. Häng fritt

 • "Prydnaderna dinglade från trädet"
 • "Ljuset föll från taket"
  synonym:
 • dingla
 • ,
 • sväng
 • ,
 • släppa

7. Hit or aim at with a sweeping arm movement

 • "The soccer player began to swing at the referee"
  synonym:
 • swing

7. Slå eller sikta på med en svepande armrörelse

 • "Fotbollsspelaren började svänga mot domaren"
  synonym:
 • sväng

8. Alternate dramatically between high and low values

 • "His mood swings"
 • "The market is swinging up and down"
  synonym:
 • swing

8. Växla dramatiskt mellan höga och låga värden

 • "Hans humörsvängningar"
 • "Marknaden svänger upp och ner"
  synonym:
 • sväng

9. Live in a lively, modern, and relaxed style

 • "The woodstock generation attempted to swing freely"
  synonym:
 • swing

9. Lev i en livlig, modern och avslappnad stil

 • "Woodstock-generationen försökte svänga fritt"
  synonym:
 • sväng

10. Have a certain musical rhythm

 • "The music has to swing"
  synonym:
 • swing

10. Ha en viss musikalisk rytm

 • "Musiken måste svänga"
  synonym:
 • sväng

11. Be a social swinger

 • Socialize a lot
  synonym:
 • swing
 • ,
 • get around

11. Var en social swinger

 • Umgås mycket
  synonym:
 • sväng
 • ,
 • komma runt

12. Play with a subtle and intuitively felt sense of rhythm

  synonym:
 • swing

12. Spela med en subtil och intuitivt kännbar känsla av rytm

  synonym:
 • sväng

13. Engage freely in promiscuous sex, often with the husband or wife of one's friends

 • "There were many swinging couples in the 1960's"
  synonym:
 • swing

13. Engagera dig fritt i promiskuöst sex, ofta med mannen eller hustrun till ens vänner

 • "Det var många svängande par på 1960-talet"
  synonym:
 • sväng