Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "swamp" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "träsk" till svenska språket

EnglishSwedish

Swamp

[Träsk]
/swɑmp/

noun

1. Low land that is seasonally flooded

 • Has more woody plants than a marsh and better drainage than a bog
  synonym:
 • swamp
 • ,
 • swampland

1. Låg mark som säsongsmässigt översvämmas

 • Har fler vedartade växter än ett kärr och bättre dränering än en mosse
  synonym:
 • träsk
 • ,
 • träskmark

2. A situation fraught with difficulties and imponderables

 • "He was trapped in a medical swamp"
  synonym:
 • swamp

2. En situation fylld av svårigheter och svårigheter

 • "Han var instängd i ett medicinskt träsk"
  synonym:
 • träsk

verb

1. Drench or submerge or be drenched or submerged

 • "The tsunami swamped every boat in the harbor"
  synonym:
 • swamp
 • ,
 • drench

1. Dränk eller sänk ned eller bli dränkt eller nedsänkt

 • "Tsunamin översvämmade varje båt i hamnen"
  synonym:
 • träsk
 • ,
 • dränka

2. Fill quickly beyond capacity

 • As with a liquid
 • "The basement was inundated after the storm"
 • "The images flooded his mind"
  synonym:
 • deluge
 • ,
 • flood
 • ,
 • inundate
 • ,
 • swamp

2. Fyll snabbt över kapacitet

 • Som med en vätska
 • "Källaren översvämmades efter stormen"
 • "Bilderna svämmade över hans sinne"
  synonym:
 • syndaflod
 • ,
 • översvämning
 • ,
 • översvämma
 • ,
 • träsk

Examples of using

The plague came from the swamp.
Pesten kom från träsket.