Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "survey" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "enkät" till svenska språket

EnglishSwedish

Survey

[Undersökning]
/sərve/

noun

1. A detailed critical inspection

  synonym:
 • survey
 • ,
 • study

1. En detaljerad kritisk inspektion

  synonym:
 • undersökning
 • ,
 • studera

2. Short descriptive summary (of events)

  synonym:
 • sketch
 • ,
 • survey
 • ,
 • resume

2. Kort beskrivande sammanfattning (av händelser)

  synonym:
 • skiss
 • ,
 • undersökning
 • ,
 • återuppta

3. The act of looking or seeing or observing

 • "He tried to get a better view of it"
 • "His survey of the battlefield was limited"
  synonym:
 • view
 • ,
 • survey
 • ,
 • sight

3. Handlingen att se eller se eller observera

 • "Han försökte få en bättre bild av det"
 • "Hans undersökning av slagfältet var begränsad"
  synonym:
 • visa
 • ,
 • undersökning
 • ,
 • syn

verb

1. Consider in a comprehensive way

 • "He appraised the situation carefully before acting"
  synonym:
 • survey
 • ,
 • appraise

1. Verväga på ett heltäckande sätt

 • "Han bedömde situationen noggrant innan han agerade"
  synonym:
 • undersökning
 • ,
 • värdera

2. Look over carefully or inspect

 • "He surveyed his new classmates"
  synonym:
 • survey

2. Titta noga över eller inspektera

 • "Han undersökte sina nya klasskamrater"
  synonym:
 • undersökning

3. Keep under surveillance

 • "The police had been following him for weeks but they could not prove his involvement in the bombing"
  synonym:
 • surveil
 • ,
 • follow
 • ,
 • survey

3. Hålla under övervakning

 • "Polisen hade följt honom i veckor men de kunde inte bevisa hans inblandning i bombningen"
  synonym:
 • övervaka
 • ,
 • följ
 • ,
 • undersökning

4. Hold a review (of troops)

  synonym:
 • review
 • ,
 • go over
 • ,
 • survey

4. Håll en recension (av trupper)

  synonym:
 • granska
 • ,
 • gå över
 • ,
 • undersökning

5. Make a survey of

 • For statistical purposes
  synonym:
 • survey

5. Göra en undersökning av

 • För statistiska ändamål
  synonym:
 • undersökning

6. Plot a map of (land)

  synonym:
 • survey

6. Rita en karta över (land)

  synonym:
 • undersökning

Examples of using

A survey shows that many businessmen skip lunch.
En undersökning visar att många affärsmän hoppar över lunchen.
A recent survey shows that the number of smokers is decreasing.
En färsk undersökning visar att antalet rökare minskar.
According to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
Enligt en undersökning är tre av fem personer i dag likgiltiga för utrikesfrågor.