Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "superior" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "överlägsen" till svenska språket

EnglishSwedish

Superior

[Överlägsen]
/supɪriər/

noun

1. One of greater rank or station or quality

  synonym:
 • superior
 • ,
 • higher-up
 • ,
 • superordinate

1. En av större rang eller station eller kvalitet

  synonym:
 • överlägsen
 • ,
 • högre upp
 • ,
 • överordnad

2. The head of a religious community

  synonym:
 • superior

2. Chefen för ett religiöst samfund

  synonym:
 • överlägsen

3. A combatant who is able to defeat rivals

  synonym:
 • victor
 • ,
 • master
 • ,
 • superior

3. En kombattant som kan besegra rivaler

  synonym:
 • victor
 • ,
 • mästare
 • ,
 • överlägsen

4. The largest freshwater lake in the world

 • The deepest of the great lakes
  synonym:
 • Lake Superior
 • ,
 • Superior

4. Den största sötvattensjön i världen

 • Den djupaste av de stora sjöarna
  synonym:
 • Lake Superior
 • ,
 • Överlägsen

5. A town in northwest wisconsin on lake superior across from duluth

  synonym:
 • Superior

5. En stad i nordvästra wisconsin vid lake superior mittemot duluth

  synonym:
 • Överlägsen

6. A character or symbol set or printed or written above and immediately to one side of another character

  synonym:
 • superscript
 • ,
 • superior

6. En tecken- eller symboluppsättning eller tryckt eller skriven ovan och omedelbart på ena sidan av ett annat tecken

  synonym:
 • upphöjd
 • ,
 • överlägsen

adjective

1. Of high or superior quality or performance

 • "Superior wisdom derived from experience"
 • "Superior math students"
  synonym:
 • superior

1. Av hög eller överlägsen kvalitet eller prestanda

 • "Överlägsen visdom härledd från erfarenhet"
 • "Överlägsna matematikstudenter"
  synonym:
 • överlägsen

2. Of or characteristic of high rank or importance

 • "A superior ruler"
  synonym:
 • superior

2. Av eller kännetecknande för hög rang eller betydelse

 • "En överlägsen härskare"
  synonym:
 • överlägsen

3. (sometimes followed by `to') not subject to or influenced by

 • "Overcome by a superior opponent"
 • "Trust magnates who felt themselves superior to law"
  synonym:
 • superior

3. (ibland följt av `to') inte föremål för eller påverkad av

 • "Övervinna av en överlägsen motståndare"
 • "Förtroendemagnater som kände sig överlägsna lagen"
  synonym:
 • överlägsen

4. Written or printed above and to one side of another character

  synonym:
 • superscript
 • ,
 • superior

4. Skrivet eller tryckt ovan och på ena sidan av ett annat tecken

  synonym:
 • upphöjd
 • ,
 • överlägsen

5. Having an orbit farther from the sun than the earth's orbit

 • "Mars and jupiter are the closest in of the superior planets"
  synonym:
 • superior

5. Att ha en bana längre från solen än jordens bana

 • "Mars och jupiter är de närmaste av de överlägsna planeterna"
  synonym:
 • överlägsen

6. Having a higher rank

 • "Superior officer"
  synonym:
 • ranking(a)
 • ,
 • superior
 • ,
 • higher-ranking

6. Att ha en högre rang

 • "Överordnad officer"
  synonym:
 • rangordning(a)
 • ,
 • överlägsen
 • ,
 • högre ranking

7. (often followed by `to') above being affected or influenced by

 • "He is superior to fear"
 • "An ignited firework proceeds superior to circumstances until its blazing vitality fades"
  synonym:
 • superior(p)

7. (ofta följt av `to') ovan påverkas eller påverkas av

 • "Han är överlägsen rädsla"
 • "Ett antänt fyrverkeri fortsätter överlägset omständigheterna tills dess flammande vitalitet bleknar"
  synonym:
 • verlägsen(p)

Examples of using

This man is my immediate superior.
Den här mannen är min närmaste överordnade.
A guest should not try to make himself superior to the host.
En gäst ska inte försöka göra sig överlägsen värden.
Machines that his company produces are superior to ours.
Maskiner som hans företag producerar är överlägsna våra.