Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "superficial" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ytlig" till svenska språket

EnglishSwedish

Superficial

[Ytlig]
/supərfɪʃəl/

adjective

1. Concerned with or comprehending only what is apparent or obvious

 • Not deep or penetrating emotionally or intellectually
 • "Superficial similarities"
 • "A superficial mind"
 • "His thinking was superficial and fuzzy"
 • "Superficial knowledge"
 • "The superficial report didn't give the true picture"
 • "Only superficial differences"
  synonym:
 • superficial

1. Bekymrad över eller förstår bara vad som är uppenbart eller uppenbart

 • Inte djupt eller penetrerande känslomässigt eller intellektuellt
 • "Ytliga likheter"
 • "Ett ytligt sinne"
 • "Hans tänkande var ytligt och luddigt"
 • "Ytlig kunskap"
 • "Den ytliga rapporten gav inte den sanna bilden"
 • "Bara ytliga skillnader"
  synonym:
 • ytlig

2. Of, affecting, or being on or near the surface

 • "Superficial measurements"
 • "The superficial area of the wall"
 • "A superficial wound"
  synonym:
 • superficial

2. Av, påverka, eller vara på eller nära ytan

 • "Ytliga mått"
 • "Murens ytliga område"
 • "Ett ytligt sår"
  synonym:
 • ytlig

3. Of little substance or significance

 • "A few superficial editorial changes"
 • "Only trivial objections"
  synonym:
 • superficial
 • ,
 • trivial

3. Av liten substans eller betydelse

 • "Några ytliga redaktionella förändringar"
 • "Bara triviala invändningar"
  synonym:
 • ytlig
 • ,
 • trivial

Examples of using

Your knowledge of the subject is superficial, Tom.
Dina kunskaper i ämnet är ytliga, Tom.
You have to acquire real skills, not just superficial knowledge.
Man måste skaffa sig verkliga färdigheter, inte bara ytliga kunskaper.