Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "substantiate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "substantiate" till svenska språket

EnglishSwedish

Substantiate

[Väsentliggöra]
/səbstænʧiet/

verb

1. Establish or strengthen as with new evidence or facts

 • "His story confirmed my doubts"
 • "The evidence supports the defendant"
  synonym:
 • confirm
 • ,
 • corroborate
 • ,
 • sustain
 • ,
 • substantiate
 • ,
 • support
 • ,
 • affirm

1. Etablera eller stärka som med nya bevis eller fakta

 • "Hans historia bekräftade mina tvivel"
 • "Bevisningen stöder den tilltalade"
  synonym:
 • bekräfta
 • ,
 • upprätthålla
 • ,
 • styrka
 • ,
 • stöd

2. Represent in bodily form

 • "He embodies all that is evil wrong with the system"
 • "The painting substantiates the feelings of the artist"
  synonym:
 • incarnate
 • ,
 • body forth
 • ,
 • embody
 • ,
 • substantiate

2. Representera i kroppslig form

 • "Han förkroppsligar allt som är ont fel med systemet"
 • "Målningen underbygger konstnärens känslor"
  synonym:
 • inkarnerad
 • ,
 • kropp fram
 • ,
 • förkroppsliga
 • ,
 • styrka

3. Make real or concrete

 • Give reality or substance to
 • "Our ideas must be substantiated into actions"
  synonym:
 • realize
 • ,
 • realise
 • ,
 • actualize
 • ,
 • actualise
 • ,
 • substantiate

3. Göra verklig eller konkret

 • Ge verklighet eller substans till
 • "Våra idéer måste underbyggas till handling"
  synonym:
 • inse
 • ,
 • aktualisera
 • ,
 • styrka

4. Solidify, firm, or strengthen

 • "The president's trip will substantiate good relations with the former enemy country"
  synonym:
 • substantiate

4. Stelna, fast eller stärk

 • "Presidentens resa kommer att underbygga goda relationer med det tidigare fiendelandet"
  synonym:
 • styrka