Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "submission" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "underkastelse" till svenska språket

EnglishSwedish

Submission

[Inlämning]
/səbmɪʃən/

noun

1. Something (manuscripts or architectural plans and models or estimates or works of art of all genres etc.) submitted for the judgment of others (as in a competition)

 • "Several of his submissions were rejected by publishers"
 • "What was the date of submission of your proposal?"
  synonym:
 • submission
 • ,
 • entry

1. Något (manuskript eller arkitektoniska planer och modeller eller uppskattningar eller konstverk av alla genrer etc.) som lämnats in för andras bedömning (som i en tävling)

 • "Flera av hans bidrag avvisades av förlag"
 • "Vilket var datumet för inlämnandet av ditt förslag?"
  synonym:
 • inlämning
 • ,
 • inträde

2. The act of submitting

 • Usually surrendering power to another
  synonym:
 • submission
 • ,
 • compliance

2. Handlingen att lämna in

 • Vanligtvis överlämnar makten till en annan
  synonym:
 • inlämning
 • ,
 • efterlevnad

3. The condition of having submitted to control by someone or something else

 • "The union was brought into submission"
 • "His submission to the will of god"
  synonym:
 • submission

3. Villkoret att ha underkastat sig kontroll av någon eller något annat

 • "Facket fördes till underkastelse"
 • "Hans underkastelse under guds vilja"
  synonym:
 • inlämning

4. The feeling of patient, submissive humbleness

  synonym:
 • meekness
 • ,
 • submission

4. Känslan av tålmodig, undergiven ödmjukhet

  synonym:
 • saktmod
 • ,
 • inlämning

5. A legal document summarizing an agreement between parties in a dispute to abide by the decision of an arbiter

  synonym:
 • submission

5. Ett juridiskt dokument som sammanfattar en överenskommelse mellan parter i en tvist om att följa en skiljedomares beslut

  synonym:
 • inlämning

6. An agreement between parties in a dispute to abide by the decision of an arbiter

  synonym:
 • submission

6. En överenskommelse mellan parter i en tvist om att följa en skiljedomares beslut

  synonym:
 • inlämning

7. (law) a contention presented by a lawyer to a judge or jury as part of the case he is arguing

  synonym:
 • submission

7. (lag) ett påstående som en advokat presenterar för en domare eller jury som en del av det fall han argumenterar för

  synonym:
 • inlämning

Examples of using

Patriotism in its simple, clear and plain meaning is nothing else for the rulers as an instrument to achieve the power-hungry and self-serving purposes, and for managed people it is a denial of human dignity, reason, conscience, and slavish submission of themselves to those who are in power.
Patriotism i sin enkla, klara och tydliga innebörd är inget annat för de styrande som ett instrument för att uppnå de makthungriga och egennyttiga syftena, och för förvaltade människor är det ett förnekande av mänsklig värdighet, förnuft, samvete och slavisk underkastelse av sig själva till dem som har makten.
Nothing appears more surprising to those, who consider human affairs with a philosophical eye, than the easiness with which the many are governed by the few; and the implicit submission, with which men resign their own sentiments and passions to those of their rulers.
Ingenting framstår som mer överraskande för dem, som betraktar mänskliga angelägenheter med ett filosofiskt öga, än den lätthet med vilken de många styrs av de få; och den implicita underkastelsen, med vilken människor avgår sina egna känslor och passioner till sina härskares.