Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sublime" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sublim" till svenska språket

EnglishSwedish

Sublime

[Sublim]
/səblaɪm/

verb

1. Vaporize and then condense right back again

  synonym:
 • sublime
 • ,
 • sublimate

1. Förånga och kondensera sedan direkt tillbaka igen

  synonym:
 • sublim
 • ,
 • sublimera

2. Change or cause to change directly from a solid into a vapor without first melting

 • "Sublime iodine"
 • "Some salts sublime when heated"
  synonym:
 • sublime
 • ,
 • sublimate

2. Ändra eller orsaka förändring direkt från ett fast ämne till en ånga utan att först smälta

 • "Sublim jod"
 • "Vissa salter sublimeras vid upphettning"
  synonym:
 • sublim
 • ,
 • sublimera

adjective

1. Inspiring awe

 • "Well-meaning ineptitude that rises to empyreal absurdity"- m.s.dworkin
 • "Empyrean aplomb"- hamilton basso
 • "The sublime beauty of the night"
  synonym:
 • empyreal
 • ,
 • empyrean
 • ,
 • sublime

1. Inspirerande vördnad

 • "Välmenande oduglighet som stiger till empyreell absurditet" - msdworkin
 • "Empyrean aplomb" - hamilton basso
 • "Nattens sublima skönhet"
  synonym:
 • empyreal
 • ,
 • empyrean
 • ,
 • sublim

2. Worthy of adoration or reverence

  synonym:
 • reverend
 • ,
 • sublime

2. Värd tillbedjan eller vördnad

  synonym:
 • pastor
 • ,
 • sublim

3. Lifted up or set high

 • "Their hearts were jocund and sublime"- milton
  synonym:
 • sublime

3. Lyfts upp eller sätts högt

 • "Deras hjärtan var jocund och sublima" - milton
  synonym:
 • sublim

4. Of high moral or intellectual value

 • Elevated in nature or style
 • "An exalted ideal"
 • "Argue in terms of high-flown ideals"- oliver franks
 • "A noble and lofty concept"
 • "A grand purpose"
  synonym:
 • exalted
 • ,
 • elevated
 • ,
 • sublime
 • ,
 • grand
 • ,
 • high-flown
 • ,
 • high-minded
 • ,
 • lofty
 • ,
 • rarefied
 • ,
 • rarified
 • ,
 • idealistic
 • ,
 • noble-minded

4. Av högt moraliskt eller intellektuellt värde

 • Upphöjd i natur eller stil
 • "Ett upphöjt ideal"
 • "Argumentera när det gäller högtravande ideal" - oliver franks
 • "Ett ädelt och högt koncept"
 • "Ett storslaget syfte"
  synonym:
 • upphöjd
 • ,
 • förhöjd
 • ,
 • sublim
 • ,
 • grand
 • ,
 • högtravande
 • ,
 • högsinnad
 • ,
 • hög
 • ,
 • sällsynt
 • ,
 • rarifierad
 • ,
 • idealistisk
 • ,
 • ädelt sinnade

Examples of using

His martial arts prowess has already reached a level of sublime perfection.
Hans skicklighet i kampsport har redan nått en nivå av sublim perfektion.
It was a sublime scenery.
Det var ett sublimt landskap.