Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "subdue" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "subdue" till svenska språket

EnglishSwedish

Subdue

[Dämpa]
/səbdu/

verb

1. Put down by force or intimidation

 • "The government quashes any attempt of an uprising"
 • "China keeps down her dissidents very efficiently"
 • "The rich landowners subjugated the peasants working the land"
  synonym:
 • repress
 • ,
 • quash
 • ,
 • keep down
 • ,
 • subdue
 • ,
 • subjugate
 • ,
 • reduce

1. Nedslås med våld eller hot

 • "Regeringen upphäver alla försök till uppror"
 • "Kina håller nere sina dissidenter mycket effektivt"
 • "De rika godsägarna underkuvade bönderna som arbetade jorden"
  synonym:
 • förtrycka
 • ,
 • kvash
 • ,
 • håll nere
 • ,
 • dämpa
 • ,
 • underkuva sig
 • ,
 • minska

2. To put down by force or authority

 • "Suppress a nascent uprising"
 • "Stamp down on littering"
 • "Conquer one's desires"
  synonym:
 • suppress
 • ,
 • stamp down
 • ,
 • inhibit
 • ,
 • subdue
 • ,
 • conquer
 • ,
 • curb

2. Att slå ner med våld eller myndighet

 • "Undertrycka ett begynnande uppror"
 • "Stämpla ner på nedskräpning"
 • "Erövra sina önskningar"
  synonym:
 • undertrycka
 • ,
 • stämpla ner
 • ,
 • hämma
 • ,
 • dämpa
 • ,
 • erövra
 • ,
 • trottoarkant

3. Hold within limits and control

 • "Subdue one's appetites"
 • "Mortify the flesh"
  synonym:
 • mortify
 • ,
 • subdue
 • ,
 • crucify

3. Håll inom gränser och kontroll

 • "Dämpa ens aptit"
 • "Förödmjuka köttet"
  synonym:
 • fördärva
 • ,
 • dämpa
 • ,
 • korsfästa

4. Get on top of

 • Deal with successfully
 • "He overcame his shyness"
  synonym:
 • overcome
 • ,
 • get over
 • ,
 • subdue
 • ,
 • surmount
 • ,
 • master

4. Komma ovanpå

 • Hantera framgångsrikt
 • "Han övervann sin blyghet"
  synonym:
 • övervinna
 • ,
 • komma över
 • ,
 • dämpa
 • ,
 • mästare

5. Make subordinate, dependent, or subservient

 • "Our wishes have to be subordinated to that of our ruler"
  synonym:
 • subordinate
 • ,
 • subdue

5. Göra underordnad, beroende eller underordnad

 • "Våra önskemål måste underordnas vår härskares"
  synonym:
 • underordnad
 • ,
 • dämpa

6. Correct by punishment or discipline

  synonym:
 • tame
 • ,
 • chasten
 • ,
 • subdue

6. Korrigera genom straff eller disciplin

  synonym:
 • tam
 • ,
 • tukta
 • ,
 • dämpa

Examples of using

I could not subdue the desire to laugh.
Jag kunde inte dämpa lusten att skratta.