Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "string" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sträng" till svenska språket

EnglishSwedish

String

[Sträng]
/strɪŋ/

noun

1. A lightweight cord

  synonym:
 • string
 • ,
 • twine

1. En lätt sladd

  synonym:
 • sträng
 • ,
 • garn

2. Stringed instruments that are played with a bow

 • "The strings played superlatively well"
  synonym:
 • bowed stringed instrument
 • ,
 • string

2. Stränginstrument som spelas med rosett

 • "Strängarna spelade superlativt bra"
  synonym:
 • stråkinstrument
 • ,
 • sträng

3. A tightly stretched cord of wire or gut, which makes sound when plucked, struck, or bowed

  synonym:
 • string

3. En hårt sträckt tråd eller tarm, som ger ljud när den plockas, slås eller böjs

  synonym:
 • sträng

4. A sequentially ordered set of things or events or ideas in which each successive member is related to the preceding

 • "A string of islands"
 • "Train of mourners"
 • "A train of thought"
  synonym:
 • string
 • ,
 • train

4. En sekventiellt ordnad uppsättning saker eller händelser eller idéer där varje efterföljande medlem är relaterad till det föregående

 • "En rad öar"
 • "Sörjandes tåg"
 • "Ett tankebanor"
  synonym:
 • sträng
 • ,
 • tåg

5. A linear sequence of symbols (characters or words or phrases)

  synonym:
 • string

5. En linjär sekvens av symboler (tecken eller ord eller fraser)

  synonym:
 • sträng

6. A tie consisting of a cord that goes through a seam around an opening

 • "He pulled the drawstring and closed the bag"
  synonym:
 • drawstring
 • ,
 • drawing string
 • ,
 • string

6. En slips bestående av en sladd som går genom en söm runt en öppning

 • "Han drog i dragsko och stängde väskan"
  synonym:
 • dragsko
 • ,
 • ritsnöre
 • ,
 • sträng

7. A tough piece of fiber in vegetables, meat, or other food (especially the tough fibers connecting the two halves of a bean pod)

  synonym:
 • string

7. En tuff bit fiber i grönsaker, kött eller annan mat (särskilt de sega fibrerna som förbinder de två halvorna av en bönskida)

  synonym:
 • sträng

8. (cosmology) a hypothetical one-dimensional subatomic particle having a concentration of energy and the dynamic properties of a flexible loop

  synonym:
 • string
 • ,
 • cosmic string

8. (kosmologi) en hypotetisk endimensionell subatomär partikel med en koncentration av energi och de dynamiska egenskaperna hos en flexibel slinga

  synonym:
 • sträng
 • ,
 • kosmisk sträng

9. A collection of objects threaded on a single strand

  synonym:
 • string

9. En samling föremål gängade på en enda tråd

  synonym:
 • sträng

10. A necklace made by a stringing objects together

 • "A string of beads"
 • "A strand of pearls"
  synonym:
 • chain
 • ,
 • string
 • ,
 • strand

10. Ett halsband tillverkat av ett strängföremål tillsammans

 • "En sträng pärlor"
 • "En pärlsträng"
  synonym:
 • kedja
 • ,
 • sträng

verb

1. Thread on or as if on a string

 • "String pearls on a string"
 • "The child drew glass beads on a string"
 • "Thread dried cranberries"
  synonym:
 • string
 • ,
 • thread
 • ,
 • draw

1. Trä på eller som på ett snöre

 • "Strängpärlor på ett snöre"
 • "Barnet ritade glaspärlor på ett snöre"
 • "Trådtorkade tranbär"
  synonym:
 • sträng
 • ,
 • tråd
 • ,
 • rita

2. Add as if on a string

 • "String these ideas together"
 • "String up these songs and you'll have a musical"
  synonym:
 • string
 • ,
 • string up

2. Lägg till som på en sträng

 • "Slå ihop dessa idéer"
 • "Sträng upp de här låtarna så har du en musikal"
  synonym:
 • sträng
 • ,
 • stränga upp

3. Move or come along

  synonym:
 • string
 • ,
 • string along

3. Flytta eller följ med

  synonym:
 • sträng
 • ,
 • snöre längs

4. Stretch out or arrange like a string

  synonym:
 • string

4. Sträck ut eller ordna som ett snöre

  synonym:
 • sträng

5. String together

 • Tie or fasten with a string
 • "String the package"
  synonym:
 • string

5. Sträng tillsammans

 • Knyt eller fäst med ett snöre
 • "Sträng paketet"
  synonym:
 • sträng

6. Remove the stringy parts of

 • "String beans"
  synonym:
 • string

6. Ta bort de trådiga delarna av

 • "Strängbönor"
  synonym:
 • sträng

7. Provide with strings

 • "String my guitar"
  synonym:
 • string

7. Förse med strängar

 • "Sträng min gitarr"
  synonym:
 • sträng

Examples of using

He gave her a string of pearls worth $100,100.
Han gav henne ett pärlband värt $100 100.
I have to -- oh God oh great -- remember such a string of numbers, great famous Archimedes, help the suffering, give him the power, let him recite by heart those famous, and yet for us irritating, ah, numbers of Ludolph!
Jag måste - åh Gud åh stor - minnas en sådan rad siffror, stora berömda Arkimedes, hjälpa lidandet, ge honom kraften, låt honom recitera utantill de berömda, och ändå för oss irriterande, ah, antal Ludolph!
Her heart has been hardening all throughout her string of bad hookups.
Hennes hjärta har hårdnat genom hela hennes rad dåliga anslutningar.