Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "striking" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "slående" till svenska språket

EnglishSwedish

Striking

[Slående]
/straɪkɪŋ/

noun

1. The physical coming together of two or more things

 • "Contact with the pier scraped paint from the hull"
  synonym:
 • contact
 • ,
 • impinging
 • ,
 • striking

1. Det fysiska sammankomsten av två eller flera saker

 • "Kontakt med piren skrapad färg från skrovet"
  synonym:
 • kontakta
 • ,
 • inkräktar
 • ,
 • slående

2. The act of contacting one thing with another

 • "Repeated hitting raised a large bruise"
 • "After three misses she finally got a hit"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • hitting
 • ,
 • striking

2. Handlingen att kontakta en sak med en annan

 • "Upprepad träff väckte ett stort blåmärke"
 • "Efter tre missar fick hon äntligen en hit"
  synonym:
 • träffad
 • ,
 • träffande
 • ,
 • slående

adjective

1. Sensational in appearance or thrilling in effect

 • "A dramatic sunset"
 • "A dramatic pause"
 • "A spectacular display of northern lights"
 • "It was a spectacular play"
 • "His striking good looks always created a sensation"
  synonym:
 • dramatic
 • ,
 • spectacular
 • ,
 • striking

1. Sensationell i utseende eller spännande i effekt

 • "En dramatisk solnedgång"
 • "En dramatisk paus"
 • "En spektakulär uppvisning av norrsken"
 • "Det var en spektakulär pjäs"
 • "Hans slående snygga utseende skapade alltid en sensation"
  synonym:
 • dramatiskt
 • ,
 • spektakulär
 • ,
 • slående

2. Having a quality that thrusts itself into attention

 • "An outstanding fact of our time is that nations poisoned by anti semitism proved less fortunate in regard to their own freedom"
 • "A new theory is the most prominent feature of the book"
 • "Salient traits"
 • "A spectacular rise in prices"
 • "A striking thing about picadilly circus is the statue of eros in the center"
 • "A striking resemblance between parent and child"
  synonym:
 • outstanding
 • ,
 • prominent
 • ,
 • salient
 • ,
 • spectacular
 • ,
 • striking

2. Att ha en egenskap som väcker uppmärksamhet

 • "Ett enastående faktum i vår tid är att nationer som förgiftats av antisemitism visade sig vara mindre lyckligt lottade när det gäller sin egen frihet"
 • "En ny teori är det mest framträdande inslaget i boken"
 • "Utmärkande drag"
 • "En spektakulär prishöjning"
 • "En slående sak med picadilly circus är statyn av eros i mitten"
 • "En slående likhet mellan förälder och barn"
  synonym:
 • enastående
 • ,
 • framträdande
 • ,
 • spektakulär
 • ,
 • slående

Examples of using

It was striking to the children that the grandfather sometimes picked his nose.
Det var slående för barnen att farfadern ibland plockade näsan.
The first air striking unit consisted of 100 Zero fighters, 100 torpedo bombers and 100 dive bombers.
Den första luftanfallsenheten bestod av 100 Zero-jaktplan, 100 torpedbombplan och 100 dykbombplan.
The clock is striking four.
Klockan slår fyra.