Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "strike" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "strike" till svenska språket

EnglishSwedish

Strike

[Strejk]
/straɪk/

noun

1. A group's refusal to work in protest against low pay or bad work conditions

 • "The strike lasted more than a month before it was settled"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • work stoppage

1. En grupps vägran att arbeta i protest mot låga löner eller dåliga arbetsförhållanden

 • "Strejken varade mer än en månad innan den avgjordes"
  synonym:
 • strejk
 • ,
 • arbetsstopp

2. An attack that is intended to seize or inflict damage on or destroy an objective

 • "The strike was scheduled to begin at dawn"
  synonym:
 • strike

2. En attack som är avsedd att beslagta eller tillfoga skada på eller förstöra ett mål

 • "Strejken var planerad att börja i gryningen"
  synonym:
 • strejk

3. A gentle blow

  synonym:
 • rap
 • ,
 • strike
 • ,
 • tap

3. Ett milt slag

  synonym:
 • rap
 • ,
 • strejk
 • ,
 • trycka

4. A score in tenpins: knocking down all ten with the first ball

 • "He finished with three strikes in the tenth frame"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • ten-strike

4. En poäng i tenpins: att slå ner alla tio med den första bollen

 • "Han avslutade med tre slag i den tionde ramen"
  synonym:
 • strejk
 • ,
 • tio slag

5. (baseball) a pitch that the batter swings at and misses, or that the batter hits into foul territory, or that the batter does not swing at but the umpire judges to be in the area over home plate and between the batter's knees and shoulders

 • "This pitcher throws more strikes than balls"
  synonym:
 • strike

5. (baseboll) en plan som smeten svänger på och missar, eller som smeten slår in i fult territorium, eller som smeten inte svänger på utan domaren bedömer vara i området över hemmaplattan och mellan smetens knän och axlar

 • "Den här pitchern kastar fler slag än bollar"
  synonym:
 • strejk

6. A conspicuous success

 • "That song was his first hit and marked the beginning of his career"
 • "That new broadway show is a real smasher"
 • "The party went with a bang"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • smash
 • ,
 • smasher
 • ,
 • strike
 • ,
 • bang

6. En iögonfallande framgång

 • "Den låten var hans första hit och markerade början på hans karriär"
 • "Den där nya broadway-showen är en riktig smasher"
 • "Festen gick med en smäll"
  synonym:
 • träffad
 • ,
 • smash
 • ,
 • smasher
 • ,
 • strejk
 • ,
 • smäll

verb

1. Deliver a sharp blow, as with the hand, fist, or weapon

 • "The teacher struck the child"
 • "The opponent refused to strike"
 • "The boxer struck the attacker dead"
  synonym:
 • strike

1. Ge ett skarpt slag, som med handen, näven eller vapnet

 • "Läraren slog barnet"
 • "Motståndaren vägrade slå"
 • "Boxaren slog ihjäl angriparen"
  synonym:
 • strejk

2. Have an emotional or cognitive impact upon

 • "This child impressed me as unusually mature"
 • "This behavior struck me as odd"
  synonym:
 • affect
 • ,
 • impress
 • ,
 • move
 • ,
 • strike

2. Ha en emotionell eller kognitiv inverkan på

 • "Det här barnet imponerade på mig som ovanligt mogen"
 • "Det här beteendet slog mig som konstigt"
  synonym:
 • påverka
 • ,
 • imponera
 • ,
 • flytta
 • ,
 • strejk

3. Hit against

 • Come into sudden contact with
 • "The car hit a tree"
 • "He struck the table with his elbow"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • strike
 • ,
 • impinge on
 • ,
 • run into
 • ,
 • collide with

3. Slå mot

 • Komma i plötslig kontakt med
 • "Bilen träffade ett träd"
 • "Han slog i bordet med armbågen"
  synonym:
 • träffad
 • ,
 • strejk
 • ,
 • inkräkta på
 • ,
 • springa in
 • ,
 • kollidera med

4. Make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target

 • "The germans struck poland on sept. 1, 1939"
 • "We must strike the enemy's oil fields"
 • "In the fifth inning, the giants struck, sending three runners home to win the game 5 to 2"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • hit

4. Gör en strategisk, offensiv, attack mot en fiende, motståndare eller ett mål

 • "Tyskarna slog polen den 1 september 1939"
 • "Vi måste slå fiendens oljefält"
 • "I den femte inningen slog giants till och skickade hem tre löpare för att vinna matchen med 5 till 2"
  synonym:
 • strejk
 • ,
 • träffad

5. Indicate (a certain time) by striking

 • "The clock struck midnight"
 • "Just when i entered, the clock struck"
  synonym:
 • strike

5. Ange (en viss tid) genom att slå

 • "Klockan slog midnatt"
 • "Precis när jag kom in slog klockan"
  synonym:
 • strejk

6. Affect or afflict suddenly, usually adversely

 • "We were hit by really bad weather"
 • "He was stricken with cancer when he was still a teenager"
 • "The earthquake struck at midnight"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • strike

6. Påverka eller plåga plötsligt, vanligtvis negativt

 • "Vi drabbades av riktigt dåligt väder"
 • "Han drabbades av cancer när han fortfarande var tonåring"
 • "Skavlen inträffade vid midnatt"
  synonym:
 • träffad
 • ,
 • strejk

7. Stop work in order to press demands

 • "The auto workers are striking for higher wages"
 • "The employees walked out when their demand for better benefits was not met"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • walk out

7. Stoppa arbetet för att ställa krav

 • "Bilarbetarna strejkar för högre löner"
 • "De anställda gick ut när deras krav på bättre förmåner inte uppfylldes"
  synonym:
 • strejk
 • ,
 • gå ut

8. Touch or seem as if touching visually or audibly

 • "Light fell on her face"
 • "The sun shone on the fields"
 • "The light struck the golden necklace"
 • "A strange sound struck my ears"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • shine
 • ,
 • strike

8. Rör vid eller verkar som om du rör vid visuellt eller hörbart

 • "Ljus föll på hennes ansikte"
 • "Solen sken på fälten"
 • "Ljuset träffade det gyllene halsbandet"
 • "Ett konstigt ljud träffade mina öron"
  synonym:
 • falla
 • ,
 • glans
 • ,
 • strejk

9. Attain

 • "The horse finally struck a pace"
  synonym:
 • come to
 • ,
 • strike

9. Uppnå

 • "Hästen slog till slut ett tempo"
  synonym:
 • kom till
 • ,
 • strejk

10. Produce by manipulating keys or strings of musical instruments, also metaphorically

 • "The pianist strikes a middle c"
 • "Strike `z' on the keyboard"
 • "Her comments struck a sour note"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • hit

10. Producera genom att manipulera tangenter eller strängar av musikinstrument, även metaforiskt

 • "Pianisten slår ett mitt c"
 • "Strike `z' on the keyboard"
 • "Hennes kommentarer slog en sur ton"
  synonym:
 • strejk
 • ,
 • träffad

11. Cause to form (an electric arc) between electrodes of an arc lamp

 • "Strike an arc"
  synonym:
 • strike

11. Orsaka att bildas (en elektrisk ljusbåge) mellan elektroderna på en ljusbågslampa

 • "Slå en båge"
  synonym:
 • strejk

12. Find unexpectedly

 • "The archeologists chanced upon an old tomb"
 • "She struck a goldmine"
 • "The hikers finally struck the main path to the lake"
  synonym:
 • fall upon
 • ,
 • strike
 • ,
 • come upon
 • ,
 • light upon
 • ,
 • chance upon
 • ,
 • come across
 • ,
 • chance on
 • ,
 • happen upon
 • ,
 • attain
 • ,
 • discover

12. Hitta oväntat

 • "Arkeologerna råkade ut för en gammal grav"
 • "Hon slog en guldgruva"
 • "Vandrarna slog till slut huvudstigen till sjön"
  synonym:
 • falla på
 • ,
 • strejk
 • ,
 • kom igen
 • ,
 • ljus på
 • ,
 • chans på
 • ,
 • stöta på
 • ,
 • hända på
 • ,
 • uppnå
 • ,
 • upptäck

13. Produce by ignition or a blow

 • "Strike fire from the flintstone"
 • "Strike a match"
  synonym:
 • strike

13. Producera genom tändning eller ett slag

 • "Slå eld från flintstenen"
 • "Slå en match"
  synonym:
 • strejk

14. Remove by erasing or crossing out or as if by drawing a line

 • "Please strike this remark from the record"
 • "Scratch that remark"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • scratch
 • ,
 • expunge
 • ,
 • excise

14. Ta bort genom att radera eller stryka över eller som genom att rita en linje

 • "Snälla stryk denna kommentar från protokollet"
 • "Skrapa den kommentaren"
  synonym:
 • strejk
 • ,
 • repa
 • ,
 • utplåna
 • ,
 • punktskatt

15. Cause to experience suddenly

 • "Panic struck me"
 • "An interesting idea hit her"
 • "A thought came to me"
 • "The thought struck terror in our minds"
 • "They were struck with fear"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • strike
 • ,
 • come to

15. Orsak att uppleva plötsligt

 • "Panik slog mig"
 • "En intressant idé slog henne"
 • "En tanke kom till mig"
 • "Tanken slog skräck i våra sinnen"
 • "De slogs av rädsla"
  synonym:
 • träffad
 • ,
 • strejk
 • ,
 • kom till

16. Drive something violently into a location

 • "He hit his fist on the table"
 • "She struck her head on the low ceiling"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • strike

16. Kör något våldsamt in på en plats

 • "Han slog näven i bordet"
 • "Hon slog huvudet i det låga taket"
  synonym:
 • träffad
 • ,
 • strejk

17. Occupy or take on

 • "He assumes the lotus position"
 • "She took her seat on the stage"
 • "We took our seats in the orchestra"
 • "She took up her position behind the tree"
 • "Strike a pose"
  synonym:
 • assume
 • ,
 • take
 • ,
 • strike
 • ,
 • take up

17. Ockupera eller ta på

 • "Han intar lotusställningen"
 • "Hon tog plats på scenen"
 • "Vi tog plats i orkestern"
 • "Hon intog sin position bakom trädet"
 • "Slå en pose"
  synonym:
 • anta
 • ,
 • ta
 • ,
 • strejk
 • ,
 • ta upp

18. Form by stamping, punching, or printing

 • "Strike coins"
 • "Strike a medal"
  synonym:
 • mint
 • ,
 • coin
 • ,
 • strike

18. Form genom stämpling, stansning eller tryckning

 • "Slå mynt"
 • "Slå en medalj"
  synonym:
 • mynta
 • ,
 • mynt
 • ,
 • strejk

19. Smooth with a strickle

 • "Strickle the grain in the measure"
  synonym:
 • strickle
 • ,
 • strike

19. Slät med ett slag

 • "Slå kornet i måttet"
  synonym:
 • strickle
 • ,
 • strejk

20. Pierce with force

 • "The bullet struck her thigh"
 • "The icy wind struck through our coats"
  synonym:
 • strike

20. Genomborra med kraft

 • "Kulan träffade hennes lår"
 • "Den isiga vinden slog igenom våra rockar"
  synonym:
 • strejk

21. Arrive at after reckoning, deliberating, and weighing

 • "Strike a balance"
 • "Strike a bargain"
  synonym:
 • strike

21. Kom fram efter räkning, överläggning och vägning

 • "Gör en balans"
 • "Gör ett fynd"
  synonym:
 • strejk

Examples of using

As they say, you've got to strike while the iron's hot. You're not going to have another chance like this one.
Som de säger, du måste slå till medan järnet är varmt. Du kommer inte att få en chans till som den här.
Today I'm on strike against the strike.
Idag strejkar jag mot strejken.
The bus drivers are going on strike today.
Bussförarna strejkar idag.