Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stretch" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sträcka" till svenska språket

EnglishSwedish

Stretch

[Sträcka]
/strɛʧ/

noun

1. A large and unbroken expanse or distance

 • "A stretch of highway"
 • "A stretch of clear water"
  synonym:
 • stretch

1. En stor och obruten vidd eller sträcka

 • "En motorvägssträcka"
 • "En sträcka av klart vatten"
  synonym:
 • sträcka

2. The act of physically reaching or thrusting out

  synonym:
 • reach
 • ,
 • reaching
 • ,
 • stretch

2. Handlingen att fysiskt nå eller stöta ut

  synonym:
 • ,
 • sträcka

3. A straightaway section of a racetrack

  synonym:
 • stretch

3. En direkt del av en racerbana

  synonym:
 • sträcka

4. Exercise designed to extend the limbs and muscles to their full extent

  synonym:
 • stretch
 • ,
 • stretching

4. Träning utformad för att förlänga lemmar och muskler till sin fulla omfattning

  synonym:
 • sträcka
 • ,
 • sträckning

5. Extension to or beyond the ordinary limit

 • "Running at full stretch"
 • "By no stretch of the imagination"
 • "Beyond any stretch of his understanding"
  synonym:
 • stretch

5. Förlängning till eller utöver den ordinarie gränsen

 • "Springer på full sträcka"
 • "Inte på något sätt av fantasin"
 • "Bortom någon del av hans förståelse"
  synonym:
 • sträcka

6. An unbroken period of time during which you do something

 • "There were stretches of boredom"
 • "He did a stretch in the federal penitentiary"
  synonym:
 • stretch
 • ,
 • stint

6. En obruten tidsperiod under vilken du gör något

 • "Det fanns sträckor av tristess"
 • "Han gjorde en sträcka i den federala kriminalvården"
  synonym:
 • sträcka
 • ,
 • stint

7. The capacity for being stretched

  synonym:
 • stretch
 • ,
 • stretchiness
 • ,
 • stretchability

7. Kapaciteten att sträckas

  synonym:
 • sträcka
 • ,
 • stretchighet
 • ,
 • töjbarhet

verb

1. Occupy a large, elongated area

 • "The park stretched beneath the train line"
  synonym:
 • stretch
 • ,
 • stretch along

1. Uppta ett stort, långsträckt område

 • "Parken sträckte sig under tåglinjen"
  synonym:
 • sträcka
 • ,
 • sträcka längs

2. Extend one's limbs or muscles, or the entire body

 • "Stretch your legs!"
 • "Extend your right arm above your head"
  synonym:
 • stretch
 • ,
 • extend

2. Sträck ut ens lemmar eller muskler, eller hela kroppen

 • "Sträck på benen!"
 • "Sträck ut din högra arm ovanför ditt huvud"
  synonym:
 • sträcka
 • ,
 • förlänga

3. Extend or stretch out to a greater or the full length

 • "Unfold the newspaper"
 • "Stretch out that piece of cloth"
 • "Extend the tv antenna"
  synonym:
 • unfold
 • ,
 • stretch
 • ,
 • stretch out
 • ,
 • extend

3. Förläng eller sträck ut till en större eller full längd

 • "Avveckla tidningen"
 • "Sträck ut den där tygbiten"
 • "Förläng tv-antennen"
  synonym:
 • veckla ut sig
 • ,
 • sträcka
 • ,
 • sträcka ut
 • ,
 • förlänga

4. Become longer by being stretched and pulled

 • "The fabric stretches"
  synonym:
 • stretch

4. Bli längre genom att sträckas och dras

 • "Tyget sträcker sig"
  synonym:
 • sträcka

5. Make long or longer by pulling and stretching

 • "Stretch the fabric"
  synonym:
 • elongate
 • ,
 • stretch

5. Gör lång eller längre genom att dra och sträcka

 • "Sträck tyget"
  synonym:
 • långsträckt
 • ,
 • sträcka

6. Lie down comfortably

 • "To enjoy the picnic, we stretched out on the grass"
  synonym:
 • stretch
 • ,
 • stretch out

6. Lägg dig bekvämt

 • "För att njuta av picknicken sträckte vi ut oss på gräset"
  synonym:
 • sträcka
 • ,
 • sträcka ut

7. Pull in opposite directions

 • "During the inquisition, the torturers would stretch their victims on a rack"
  synonym:
 • stretch

7. Dra åt motsatta håll

 • "Under inkvisitionen skulle torterarna sträcka ut sina offer på ett ställ"
  synonym:
 • sträcka

8. Extend the scope or meaning of

 • Often unduly
 • "Stretch the limits"
 • "Stretch my patience"
 • "Stretch the imagination"
  synonym:
 • stretch

8. Utvidga omfattningen eller innebörden av

 • Ofta onödigt
 • "Sträck gränserna"
 • "Sträck ut mitt tålamod"
 • "Sträck fantasin"
  synonym:
 • sträcka

9. Corrupt, debase, or make impure by adding a foreign or inferior substance

 • Often by replacing valuable ingredients with inferior ones
 • "Adulterate liquor"
  synonym:
 • load
 • ,
 • adulterate
 • ,
 • stretch
 • ,
 • dilute
 • ,
 • debase

9. Korrumpera, förnedra eller göra oren genom att tillsätta ett främmande eller sämre ämne

 • Ofta genom att ersätta värdefulla ingredienser med sämre
 • "Förfalskad sprit"
  synonym:
 • belastning
 • ,
 • förfalska
 • ,
 • sträcka
 • ,
 • utspädd
 • ,
 • förnedra

10. Increase in quantity or bulk by adding a cheaper substance

 • "Stretch the soup by adding some more cream"
 • "Extend the casserole with a little rice"
  synonym:
 • extend
 • ,
 • stretch

10. Ökning av kvantitet eller bulk genom att tillsätta ett billigare ämne

 • "Sträck ut soppan genom att tillsätta lite mer grädde"
 • "Förläng grytan med lite ris"
  synonym:
 • förlänga
 • ,
 • sträcka

11. Extend one's body or limbs

 • "Let's stretch for a minute--we've been sitting here for over 3 hours"
  synonym:
 • stretch
 • ,
 • stretch out

11. Förläng kroppen eller lemmarna

 • "Låt oss sträcka på oss en minut - vi har suttit här i över 3 timmar"
  synonym:
 • sträcka
 • ,
 • sträcka ut

adjective

1. Having an elongated seating area

 • "A stretch limousine"
  synonym:
 • stretch(a)

1. Med en långsträckt sittgrupp

 • "En stretchlimousine"
  synonym:
 • sträcka(a)

2. Easily stretched

 • "Stretch hosiery"
  synonym:
 • stretch

2. Lätt sträckt

 • "Sträck strumpor"
  synonym:
 • sträcka