Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "strength" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "styrka" till svenska språket

EnglishSwedish

Strength

[Styrka]
/strɛŋkθ/

noun

1. The property of being physically or mentally strong

 • "Fatigue sapped his strength"
  synonym:
 • strength

1. Egenskapen att vara fysiskt eller psykiskt stark

 • "Tröttheten tärde på hans styrka"
  synonym:
 • styrka

2. Capability in terms of personnel and materiel that affect the capacity to fight a war

 • "We faced an army of great strength"
 • "Politicians have neglected our military posture"
  synonym:
 • military capability
 • ,
 • military strength
 • ,
 • strength
 • ,
 • military posture
 • ,
 • posture

2. Förmåga i fråga om personal och materiel som påverkar förmågan att utkämpa ett krig

 • "Vi stod inför en armé med stor styrka"
 • "Politiker har försummat vår militära hållning"
  synonym:
 • militär förmåga
 • ,
 • militär styrka
 • ,
 • styrka
 • ,
 • militär hållning
 • ,
 • hållning

3. Physical energy or intensity

 • "He hit with all the force he could muster"
 • "It was destroyed by the strength of the gale"
 • "A government has not the vitality and forcefulness of a living man"
  synonym:
 • force
 • ,
 • forcefulness
 • ,
 • strength

3. Fysisk energi eller intensitet

 • "Han slog med all kraft han kunde uppbåda"
 • "Den förstördes av stormens styrka"
 • "En regering har inte en levande mans vitalitet och kraft"
  synonym:
 • tvinga
 • ,
 • kraft
 • ,
 • styrka

4. An asset of special worth or utility

 • "Cooking is his forte"
  synonym:
 • forte
 • ,
 • strong suit
 • ,
 • long suit
 • ,
 • metier
 • ,
 • specialty
 • ,
 • speciality
 • ,
 • strong point
 • ,
 • strength

4. En tillgång av särskilt värde eller nytta

 • "Matlagning är hans starka sida"
  synonym:
 • forte
 • ,
 • stark dräkt
 • ,
 • långdräkt
 • ,
 • metier
 • ,
 • specialitet
 • ,
 • stark poäng
 • ,
 • styrka

5. The power to induce the taking of a course of action or the embracing of a point of view by means of argument or entreaty

 • "The strength of his argument settled the matter"
  synonym:
 • persuasiveness
 • ,
 • strength

5. Befogenhet att förmå att vidta ett tillvägagångssätt eller att anamma en synvinkel genom argument eller bön

 • "Styrkan i hans argument avgjorde saken"
  synonym:
 • övertalningsförmåga
 • ,
 • styrka

6. The amount of energy transmitted (as by acoustic or electromagnetic radiation)

 • "He adjusted the intensity of the sound"
 • "They measured the station's signal strength"
  synonym:
 • intensity
 • ,
 • strength
 • ,
 • intensity level

6. Mängden energi som överförs (som genom akustisk eller elektromagnetisk strålning)

 • "Han justerade ljudets intensitet"
 • "De mätte stationens signalstyrka"
  synonym:
 • intensitet
 • ,
 • styrka
 • ,
 • intensitetsnivå

7. Capacity to produce strong physiological or chemical effects

 • "The toxin's potency"
 • "The strength of the drinks"
  synonym:
 • potency
 • ,
 • effectiveness
 • ,
 • strength

7. Förmåga att ge starka fysiologiska eller kemiska effekter

 • "Toxinets styrka"
 • "Dryckernas styrka"
  synonym:
 • styrka
 • ,
 • effektivitet

8. The condition of financial success

 • "The strength of the company's stock in recent weeks"
  synonym:
 • strength

8. Villkoret för ekonomisk framgång

 • "Styrkan i bolagets aktie de senaste veckorna"
  synonym:
 • styrka

9. Permanence by virtue of the power to resist stress or force

 • "They advertised the durability of their products"
  synonym:
 • lastingness
 • ,
 • durability
 • ,
 • enduringness
 • ,
 • strength

9. Beständighet på grund av kraften att motstå spänning eller kraft

 • "De annonserade hållbarheten hos sina produkter"
  synonym:
 • uthållighet
 • ,
 • hållbarhet
 • ,
 • styrka

Examples of using

I didn't have the strength or resolution to argue with Tom.
Jag hade inte styrkan eller beslutsamheten att argumentera med Tom.
We had to count on our strength only.
Vi var tvungna att räkna med vår styrka bara.
I don't have the physical strength to move.
Jag har inte den fysiska styrkan att röra mig.