Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "story" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "berättelse" till svenska språket

EnglishSwedish

Story

[Berättelse]
/stɔri/

noun

1. A message that tells the particulars of an act or occurrence or course of events

 • Presented in writing or drama or cinema or as a radio or television program
 • "His narrative was interesting"
 • "Disney's stories entertain adults as well as children"
  synonym:
 • narrative
 • ,
 • narration
 • ,
 • story
 • ,
 • tale

1. Ett meddelande som berättar detaljerna om en handling eller händelse eller händelseförlopp

 • Presenteras i skrift eller drama eller bio eller som radio- eller tv-program
 • "Hans berättelse var intressant"
 • "Disneys berättelser underhåller såväl vuxna som barn"
  synonym:
 • berättande
 • ,
 • berättelse
 • ,
 • saga

2. A piece of fiction that narrates a chain of related events

 • "He writes stories for the magazines"
  synonym:
 • story

2. Ett stycke fiktion som berättar om en kedja av relaterade händelser

 • "Han skriver berättelser för tidningarna"
  synonym:
 • berättelse

3. A structure consisting of a room or set of rooms at a single position along a vertical scale

 • "What level is the office on?"
  synonym:
 • floor
 • ,
 • level
 • ,
 • storey
 • ,
 • story

3. En struktur bestående av ett rum eller en uppsättning rum i en enda position längs en vertikal skala

 • "Vilken nivå är kontoret på?"
  synonym:
 • golv
 • ,
 • nivå
 • ,
 • våning
 • ,
 • berättelse

4. A record or narrative description of past events

 • "A history of france"
 • "He gave an inaccurate account of the plot to kill the president"
 • "The story of exposure to lead"
  synonym:
 • history
 • ,
 • account
 • ,
 • chronicle
 • ,
 • story

4. En uppteckning eller narrativ beskrivning av tidigare händelser

 • "En historia om frankrike"
 • "Han gav en felaktig redogörelse för komplotten att döda presidenten"
 • "Berättelsen om exponering för bly"
  synonym:
 • historia
 • ,
 • konto
 • ,
 • krönika
 • ,
 • berättelse

5. A short account of the news

 • "The report of his speech"
 • "The story was on the 11 o'clock news"
 • "The account of his speech that was given on the evening news made the governor furious"
  synonym:
 • report
 • ,
 • news report
 • ,
 • story
 • ,
 • account
 • ,
 • write up

5. En kort redogörelse för nyheterna

 • "Rapporten om hans tal"
 • "Berättelsen var på 11-nyheterna"
 • "Berättelsen om hans tal som hölls på kvällsnyheterna gjorde guvernören rasande"
  synonym:
 • rapportera
 • ,
 • nyhetsrapport
 • ,
 • berättelse
 • ,
 • konto
 • ,
 • skriva upp

6. A trivial lie

 • "He told a fib about eating his spinach"
 • "How can i stop my child from telling stories?"
  synonym:
 • fib
 • ,
 • story
 • ,
 • tale
 • ,
 • tarradiddle
 • ,
 • taradiddle

6. En trivial lögn

 • "Han berättade för en fib om att äta sin spenat"
 • "Hur kan jag hindra mitt barn från att berätta historier?"
  synonym:
 • fib
 • ,
 • berättelse
 • ,
 • saga
 • ,
 • tarradiddle
 • ,
 • taradiddle

Examples of using

Tom told us all a story.
Tom berättade en historia för oss alla.
Many people did not want to believe that this story was made up.
Många ville inte tro att den här historien var påhittad.
I'm reminded of an amusing story.
Jag påminns om en rolig historia.