Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stick" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "stick" till svenska språket

EnglishSwedish

Stick

[Stick]
/stɪk/

noun

1. An implement consisting of a length of wood

 • "He collected dry sticks for a campfire"
 • "The kid had a candied apple on a stick"
  synonym:
 • stick

1. Ett redskap bestående av en längd av trä

 • "Han samlade torra pinnar till en lägereld"
 • "Ungen hade ett kanderat äpple på en pinne"
  synonym:
 • stick

2. A small thin branch of a tree

  synonym:
 • stick

2. En liten tunn gren av ett träd

  synonym:
 • stick

3. A lever used by a pilot to control the ailerons and elevators of an airplane

  synonym:
 • stick
 • ,
 • control stick
 • ,
 • joystick

3. En spak som används av en pilot för att styra skevroder och hissar på ett flygplan

  synonym:
 • stick
 • ,
 • kontrollpinne
 • ,
 • joystick

4. A rectangular quarter pound block of butter or margarine

  synonym:
 • stick

4. Ett rektangulärt kvarts pund block av smör eller margarin

  synonym:
 • stick

5. Informal terms for the leg

 • "Fever left him weak on his sticks"
  synonym:
 • pin
 • ,
 • peg
 • ,
 • stick

5. Informella villkor för benet

 • "Feber gjorde honom svag på sina pinnar"
  synonym:
 • stift
 • ,
 • pinne
 • ,
 • stick

6. A long implement (usually made of wood) that is shaped so that hockey or polo players can hit a puck or ball

  synonym:
 • stick

6. Ett långt redskap (oftast av trä) som är format så att hockey- eller polospelare kan slå en puck eller boll

  synonym:
 • stick

7. A long thin implement resembling a length of wood

 • "Cinnamon sticks"
 • "A stick of dynamite"
  synonym:
 • stick

7. Ett långt tunt redskap som liknar en längd av trä

 • "Kanelpinnar"
 • "En dynamitstav"
  synonym:
 • stick

8. Marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking

  synonym:
 • joint
 • ,
 • marijuana cigarette
 • ,
 • reefer
 • ,
 • stick
 • ,
 • spliff

8. Marijuanablad rullade in i en cigarett för rökning

  synonym:
 • gemensam
 • ,
 • marijuana cigarett
 • ,
 • kylare
 • ,
 • stick
 • ,
 • spliff

9. Threat of a penalty

 • "The policy so far is all stick and no carrot"
  synonym:
 • stick

9. Hot om straff

 • "Policyn hittills är helt pinne och ingen morot"
  synonym:
 • stick

verb

1. Put, fix, force, or implant

 • "Lodge a bullet in the table"
 • "Stick your thumb in the crack"
  synonym:
 • lodge
 • ,
 • wedge
 • ,
 • stick
 • ,
 • deposit

1. Sätt, fixa, tvinga eller implantera

 • "Lägg en kula i bordet"
 • "Sticka tummen i sprickan"
  synonym:
 • loge
 • ,
 • kil
 • ,
 • stick
 • ,
 • insättning

2. Stay put (in a certain place)

 • "We are staying in detroit
 • We are not moving to cincinnati"
 • "Stay put in the corner here!"
 • "Stick around and you will learn something!"
  synonym:
 • stay
 • ,
 • stick
 • ,
 • stick around
 • ,
 • stay put

2. Stanna kvar (på en viss plats)

 • "Vi stannar i detroit
 • Vi flyttar inte till cincinnati"
 • "Stanna kvar i hörnet här!"
 • "Stick runt så lär du dig något!"
  synonym:
 • stanna kvar
 • ,
 • stick

3. Stick to firmly

 • "Will this wallpaper adhere to the wall?"
  synonym:
 • adhere
 • ,
 • hold fast
 • ,
 • bond
 • ,
 • bind
 • ,
 • stick
 • ,
 • stick to

3. Håll fast vid bestämt

 • "Kommer den här tapeten att fästa på väggen?"
  synonym:
 • hålla fast
 • ,
 • håll fast
 • ,
 • obligation
 • ,
 • binda
 • ,
 • stick
 • ,
 • hålla sig till

4. Be or become fixed

 • "The door sticks--we will have to plane it"
  synonym:
 • stick

4. Vara eller bli fixad

 • "Dörren fastnar--vi måste plana den"
  synonym:
 • stick

5. Endure

 • "The label stuck to her for the rest of her life"
  synonym:
 • stick

5. Uthärda

 • "Etiketten höll fast vid henne resten av hennes liv"
  synonym:
 • stick

6. Be a devoted follower or supporter

 • "The residents of this village adhered to catholicism"
 • "She sticks to her principles"
  synonym:
 • adhere
 • ,
 • stick

6. Var en hängiven anhängare eller supporter

 • "Invånarna i denna by höll sig till katolicismen"
 • "Hon håller fast vid sina principer"
  synonym:
 • hålla fast
 • ,
 • stick

7. Be loyal to

 • "She stood by her husband in times of trouble"
 • "The friends stuck together through the war"
  synonym:
 • stand by
 • ,
 • stick by
 • ,
 • stick
 • ,
 • adhere

7. Vara lojal mot

 • "Hon stod bredvid sin man i tider av problem"
 • "Vännerna höll ihop genom kriget"
  synonym:
 • stå vid
 • ,
 • stick förbi
 • ,
 • stick
 • ,
 • hålla fast

8. Cover and decorate with objects that pierce the surface

 • "Stick some feathers in the turkey before you serve it"
  synonym:
 • stick

8. Täck och dekorera med föremål som tränger igenom ytan

 • "Stick några fjädrar i kalkonen innan du serverar den"
  synonym:
 • stick

9. Fasten with an adhesive material like glue

 • "Stick the poster onto the wall"
  synonym:
 • stick

9. Fäst med ett självhäftande material som lim

 • "Stick upp affischen på väggen"
  synonym:
 • stick

10. Fasten with or as with pins or nails

 • "Stick the photo onto the corkboard"
  synonym:
 • stick

10. Fäst med eller som med stift eller naglar

 • "Stick fotot på korkbrädan"
  synonym:
 • stick

11. Fasten into place by fixing an end or point into something

 • "Stick the corner of the sheet under the mattress"
  synonym:
 • stick

11. Fäst på plats genom att fixera en ände eller spets i något

 • "Stick hörnet av lakanet under madrassen"
  synonym:
 • stick

12. Pierce with a thrust using a pointed instrument

 • "He stuck the cloth with the needle"
  synonym:
 • stick

12. Pierce med en stöt med hjälp av ett spetsigt instrument

 • "Han stack trasan med nålen"
  synonym:
 • stick

13. Pierce or penetrate or puncture with something pointed

 • "He stuck the needle into his finger"
  synonym:
 • stick

13. Genomborra eller penetrera eller punktera med något spetsigt

 • "Han stack in nålen i fingret"
  synonym:
 • stick

14. Come or be in close contact with

 • Stick or hold together and resist separation
 • "The dress clings to her body"
 • "The label stuck to the box"
 • "The sushi rice grains cohere"
  synonym:
 • cling
 • ,
 • cleave
 • ,
 • adhere
 • ,
 • stick
 • ,
 • cohere

14. Komma eller vara i nära kontakt med

 • Stick eller håll ihop och motstå separation
 • "Klänningen klamrar sig fast vid hennes kropp"
 • "Etiketten fastnade i lådan"
 • "Sushiriskornen hänger ihop"
  synonym:
 • klänga
 • ,
 • klyva
 • ,
 • hålla fast
 • ,
 • stick
 • ,
 • sammanhänga

15. Saddle with something disagreeable or disadvantageous

 • "They stuck me with the dinner bill"
 • "I was stung with a huge tax bill"
  synonym:
 • stick
 • ,
 • sting

15. Sadel med något obehagligt eller ofördelaktigt

 • "De stack mig med middagsräkningen"
 • "Jag blev stucken av en enorm skatteräkning"
  synonym:
 • stick

16. Be a mystery or bewildering to

 • "This beats me!"
 • "Got me--i don't know the answer!"
 • "A vexing problem"
 • "This question really stuck me"
  synonym:
 • perplex
 • ,
 • vex
 • ,
 • stick
 • ,
 • get
 • ,
 • puzzle
 • ,
 • mystify
 • ,
 • baffle
 • ,
 • beat
 • ,
 • pose
 • ,
 • bewilder
 • ,
 • flummox
 • ,
 • stupefy
 • ,
 • nonplus
 • ,
 • gravel
 • ,
 • amaze
 • ,
 • dumbfound

16. Vara ett mysterium eller förvirrande att

 • "Det här slår mig!"
 • "Fick mig--jag vet inte svaret!"
 • "Ett irriterande problem"
 • "Den här frågan fastnade mig verkligen"
  synonym:
 • förvirra
 • ,
 • vex
 • ,
 • stick
 • ,
 • ,
 • pussel
 • ,
 • mystifiera
 • ,
 • förbrylla
 • ,
 • slå
 • ,
 • posera
 • ,
 • förvirrare
 • ,
 • flummox
 • ,
 • bedövad
 • ,
 • nonplus
 • ,
 • grus
 • ,
 • häpna
 • ,
 • förstummad

Examples of using

“I can bring my laptop for you to copy it.” “Oh, don’t bother, no need to carry it around, I’d rather give you a memory stick later.”
“Jag kan ta med min bärbara dator så att du kan kopiera den.” “Åh, bry dig inte, du behöver inte bära runt på den, jag ger dig hellre en minnestav senare.”
I need a glue stick.
Jag behöver en limstift.
Water cannot be separated by hitting it with a stick.
Vatten kan inte separeras genom att slå det med en pinne.