Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "step" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "steg" till svenska språket

EnglishSwedish

Step

[Steg]
/stɛp/

noun

1. Any maneuver made as part of progress toward a goal

 • "The situation called for strong measures"
 • "The police took steps to reduce crime"
  synonym:
 • measure
 • ,
 • step

1. Varje manöver som görs som en del av framsteg mot ett mål

 • "Situationen krävde kraftfulla åtgärder"
 • "Polisen vidtog åtgärder för att minska brottsligheten"
  synonym:
 • mäta
 • ,
 • steg

2. The distance covered by a step

 • "He stepped off ten paces from the old tree and began to dig"
  synonym:
 • footstep
 • ,
 • pace
 • ,
 • step
 • ,
 • stride

2. Den sträcka som ett steg tillryggalägger

 • "Han klev av tio steg från det gamla trädet och började gräva"
  synonym:
 • fotsteg
 • ,
 • takt
 • ,
 • steg

3. The act of changing location by raising the foot and setting it down

 • "He walked with unsteady steps"
  synonym:
 • step

3. Handlingen att byta plats genom att höja foten och sätta ner den

 • "Han gick med ostadiga steg"
  synonym:
 • steg

4. Support consisting of a place to rest the foot while ascending or descending a stairway

 • "He paused on the bottom step"
  synonym:
 • step
 • ,
 • stair

4. Stöd som består av en plats att vila foten medan du går upp eller ner för en trappa

 • "Han pausade på det nedre steget"
  synonym:
 • steg
 • ,
 • trappa

5. Relative position in a graded series

 • "Always a step behind"
 • "Subtle gradations in color"
 • "Keep in step with the fashions"
  synonym:
 • gradation
 • ,
 • step

5. Relativ position i en graderad serie

 • "Alltid ett steg bakom"
 • "Subtila graderingar i färg"
 • "Håll dig i takt med modet"
  synonym:
 • gradering
 • ,
 • steg

6. A short distance

 • "It's only a step to the drugstore"
  synonym:
 • step
 • ,
 • stone's throw

6. En kort sträcka

 • "Det är bara ett steg till apoteket"
  synonym:
 • steg
 • ,
 • stenkast

7. The sound of a step of someone walking

 • "He heard footsteps on the porch"
  synonym:
 • footfall
 • ,
 • footstep
 • ,
 • step

7. Ljudet av ett steg av någon som går

 • "Han hörde fotsteg på verandan"
  synonym:
 • fotfall
 • ,
 • fotsteg
 • ,
 • steg

8. A musical interval of two semitones

  synonym:
 • tone
 • ,
 • whole tone
 • ,
 • step
 • ,
 • whole step

8. Ett musikaliskt intervall på två halvtoner

  synonym:
 • ton
 • ,
 • helton
 • ,
 • steg
 • ,
 • hela steget

9. A mark of a foot or shoe on a surface

 • "The police made casts of the footprints in the soft earth outside the window"
  synonym:
 • footprint
 • ,
 • footmark
 • ,
 • step

9. Ett märke av en fot eller sko på en yta

 • "Polisen gjorde avgjutningar av fotspåren i den mjuka jorden utanför fönstret"
  synonym:
 • fotavtryck
 • ,
 • fotmärke
 • ,
 • steg

10. A solid block joined to the beams in which the heel of a ship's mast or capstan is fixed

  synonym:
 • step

10. Ett massivt block förenat med balkarna i vilka hälen på ett fartygs mast eller kapstan är fixerad

  synonym:
 • steg

11. A sequence of foot movements that make up a particular dance

 • "He taught them the waltz step"
  synonym:
 • dance step
 • ,
 • step

11. En sekvens av fotrörelser som utgör en viss dans

 • "Han lärde dem valssteget"
  synonym:
 • danssteg
 • ,
 • steg

verb

1. Shift or move by taking a step

 • "Step back"
  synonym:
 • step

1. Skift eller flytta genom att ta ett steg

 • "Steg tillbaka"
  synonym:
 • steg

2. Put down or press the foot, place the foot

 • "For fools rush in where angels fear to tread"
 • "Step on the brake"
  synonym:
 • step
 • ,
 • tread

2. Lägg ner eller tryck på foten, placera foten

 • "Ty dårar rusar in där änglar fruktar att trampa"
 • "Trampa på bromsen"
  synonym:
 • steg
 • ,
 • trampa

3. Cause (a computer) to execute a single command

  synonym:
 • step

3. Få (en dator) att utföra ett enda kommando

  synonym:
 • steg

4. Treat badly

 • "This boss abuses his workers"
 • "She is always stepping on others to get ahead"
  synonym:
 • mistreat
 • ,
 • maltreat
 • ,
 • abuse
 • ,
 • ill-use
 • ,
 • step
 • ,
 • ill-treat

4. Behandla illa

 • "Den här chefen misshandlar sina arbetare"
 • "Hon trampar alltid på andra för att komma vidare"
  synonym:
 • felbehandla
 • ,
 • misshandla
 • ,
 • missbruk
 • ,
 • dålig användning
 • ,
 • steg

5. Furnish with steps

 • "The architect wants to step the terrace"
  synonym:
 • step

5. Möblera med trappsteg

 • "Arkitekten vill kliva upp på terrassen"
  synonym:
 • steg

6. Move with one's feet in a specific manner

 • "Step lively"
  synonym:
 • step

6. Rör dig med fötterna på ett specifikt sätt

 • "Steg livligt"
  synonym:
 • steg

7. Walk a short distance to a specified place or in a specified manner

 • "Step over to the blackboard"
  synonym:
 • step

7. Gå en kort sträcka till en angiven plats eller på ett angivet sätt

 • "Steg över till svarta tavlan"
  synonym:
 • steg

8. Place (a ship's mast) in its step

  synonym:
 • step

8. Placera (en fartygsmast) i dess steg

  synonym:
 • steg

9. Measure (distances) by pacing

 • "Step off ten yards"
  synonym:
 • pace
 • ,
 • step

9. Mät (avstånd) genom pacing

 • "Steg av tio yards"
  synonym:
 • takt
 • ,
 • steg

10. Move or proceed as if by steps into a new situation

 • "She stepped into a life of luxury"
 • "He won't step into his father's footsteps"
  synonym:
 • step

10. Flytta eller fortsätt som genom steg in i en ny situation

 • "Hon klev in i ett liv i lyx"
 • "Han kommer inte att kliva i sin fars fotspår"
  synonym:
 • steg

Examples of using

Mind the step!
Tänk på steget!
In conclusion, the next step is to decide what we should do for the next step.
Sammanfattningsvis är nästa steg att bestämma vad vi ska göra för nästa steg.
In this forest at every step we may face the most terrible perils that you can ever imagine. So let's go ahead.
I den här skogen kan vi vid varje steg möta de mest fruktansvärda farorna som du någonsin kan föreställa dig. Så låt oss gå vidare.