Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "start" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "start" till svenska språket

EnglishSwedish

Start

[Börja]
/stɑrt/

noun

1. The beginning of anything

 • "It was off to a good start"
  synonym:
 • start

1. Början på vad som helst

 • "Det fick en bra start"
  synonym:
 • börja

2. The time at which something is supposed to begin

 • "They got an early start"
 • "She knew from the get-go that he was the man for her"
  synonym:
 • beginning
 • ,
 • commencement
 • ,
 • first
 • ,
 • outset
 • ,
 • get-go
 • ,
 • start
 • ,
 • kickoff
 • ,
 • starting time
 • ,
 • showtime
 • ,
 • offset

2. Den tid då något ska börja

 • "De fick en tidig start"
 • "Hon visste från början att han var mannen för henne"
  synonym:
 • början
 • ,
 • först
 • ,
 • ,
 • börja
 • ,
 • avspark
 • ,
 • starttid
 • ,
 • showtime
 • ,
 • offset

3. A turn to be a starter (in a game at the beginning)

 • "He got his start because one of the regular pitchers was in the hospital"
 • "His starting meant that the coach thought he was one of their best linemen"
  synonym:
 • start
 • ,
 • starting

3. En tur att vara en starter (i ett spel i början)

 • "Han fick sin start eftersom en av de vanliga kannorna låg på sjukhuset"
 • "Hans start innebar att tränaren tyckte att han var en av deras bästa linjemän"
  synonym:
 • börja
 • ,
 • börjar

4. A sudden involuntary movement

 • "He awoke with a start"
  synonym:
 • startle
 • ,
 • jump
 • ,
 • start

4. En plötslig ofrivillig rörelse

 • "Han vaknade med en början"
  synonym:
 • skrämma
 • ,
 • hoppa
 • ,
 • börja

5. The act of starting something

 • "He was responsible for the beginning of negotiations"
  synonym:
 • beginning
 • ,
 • start
 • ,
 • commencement

5. Handlingen att starta något

 • "Han var ansvarig för inledningen av förhandlingarna"
  synonym:
 • början
 • ,
 • börja

6. A line indicating the location of the start of a race or a game

  synonym:
 • start
 • ,
 • starting line
 • ,
 • scratch
 • ,
 • scratch line

6. En rad som anger platsen för starten av ett lopp eller ett spel

  synonym:
 • börja
 • ,
 • startlinje
 • ,
 • repa
 • ,
 • replinje

7. A signal to begin (as in a race)

 • "The starting signal was a green light"
 • "The runners awaited the start"
  synonym:
 • starting signal
 • ,
 • start

7. En signal att börja (som i ett lopp)

 • "Startsignalen var grönt ljus"
 • "Löparna väntade på starten"
  synonym:
 • startsignal
 • ,
 • börja

8. The advantage gained by beginning early (as in a race)

 • "With an hour's start he will be hard to catch"
  synonym:
 • start
 • ,
 • head start

8. Fördelen som uppnås genom att börja tidigt (som i ett lopp)

 • "Med en timmes start kommer han att bli svår att fånga"
  synonym:
 • börja
 • ,
 • försprång

verb

1. Take the first step or steps in carrying out an action

 • "We began working at dawn"
 • "Who will start?"
 • "Get working as soon as the sun rises!"
 • "The first tourists began to arrive in cambodia"
 • "He began early in the day"
 • "Let's get down to work now"
  synonym:
 • get down
 • ,
 • begin
 • ,
 • get
 • ,
 • start out
 • ,
 • start
 • ,
 • set about
 • ,
 • set out
 • ,
 • commence

1. Ta det första steget eller stegen för att utföra en åtgärd

 • "Vi började jobba i gryningen"
 • "Vem ska börja?"
 • "Få jobba så fort solen går upp!"
 • "De första turisterna började anlända till kambodja"
 • "Han började tidigt på dagen"
 • "Låt oss börja jobba nu"
  synonym:
 • gå ner
 • ,
 • börja
 • ,
 • ,
 • sätta igång
 • ,
 • sätta ut

2. Set in motion, cause to start

 • "The u.s. started a war in the middle east"
 • "The iraqis began hostilities"
 • "Begin a new chapter in your life"
  synonym:
 • begin
 • ,
 • lead off
 • ,
 • start
 • ,
 • commence

2. Sätt i rörelse, få igång

 • "Usa startade ett krig i mellanöstern"
 • "Irakierna började fientligheter"
 • "Börja ett nytt kapitel i ditt liv"
  synonym:
 • börja
 • ,
 • leda bort

3. Leave

 • "The family took off for florida"
  synonym:
 • depart
 • ,
 • part
 • ,
 • start
 • ,
 • start out
 • ,
 • set forth
 • ,
 • set off
 • ,
 • set out
 • ,
 • take off

3. Lämna

 • "Familjen lyfte till florida"
  synonym:
 • avgå
 • ,
 • del
 • ,
 • börja
 • ,
 • framställa
 • ,
 • ge sig av
 • ,
 • sätta ut
 • ,
 • ta av

4. Have a beginning, in a temporal, spatial, or evaluative sense

 • "The dmz begins right over the hill"
 • "The second movement begins after the allegro"
 • "Prices for these homes start at $250,000"
  synonym:
 • begin
 • ,
 • start

4. Ha en början, i tidsmässig, rumslig eller utvärderande mening

 • "Dmz börjar precis över kullen"
 • "Den andra satsen börjar efter allegro"
 • "Priserna för dessa hem börjar på $250 000"
  synonym:
 • börja

5. Bring into being

 • "He initiated a new program"
 • "Start a foundation"
  synonym:
 • originate
 • ,
 • initiate
 • ,
 • start

5. Skapa till

 • "Han initierade ett nytt program"
 • "Starta en grund"
  synonym:
 • härröra
 • ,
 • initiera
 • ,
 • börja

6. Get off the ground

 • "Who started this company?"
 • "We embarked on an exciting enterprise"
 • "I start my day with a good breakfast"
 • "We began the new semester"
 • "The afternoon session begins at 4 pm"
 • "The blood shed started when the partisans launched a surprise attack"
  synonym:
 • start
 • ,
 • start up
 • ,
 • embark on
 • ,
 • commence

6. Gå ner från marken

 • "Vem startade det här företaget?"
 • "Vi inledde ett spännande företag"
 • "Jag börjar min dag med en god frukost"
 • "Vi började den nya terminen"
 • "Eftermiddagspasset börjar klockan 16"
 • "Blodutgjutelsen började när partisanerna inledde en överraskningsattack"
  synonym:
 • börja
 • ,
 • starta upp
 • ,
 • ge dig ut på

7. Move or jump suddenly, as if in surprise or alarm

 • "She startled when i walked into the room"
  synonym:
 • startle
 • ,
 • jump
 • ,
 • start

7. Flytta eller hoppa plötsligt, som i överraskning eller larm

 • "Hon skrämde när jag gick in i rummet"
  synonym:
 • skrämma
 • ,
 • hoppa
 • ,
 • börja

8. Get going or set in motion

 • "We simply could not start the engine"
 • "Start up the computer"
  synonym:
 • start
 • ,
 • start up

8. Sätt igång eller sätt igång

 • "Vi kunde helt enkelt inte starta motorn"
 • "Starta datorn"
  synonym:
 • börja
 • ,
 • starta upp

9. Begin or set in motion

 • "I start at eight in the morning"
 • "Ready, set, go!"
  synonym:
 • start
 • ,
 • go
 • ,
 • get going

9. Börja eller sätt igång

 • "Jag börjar klockan åtta på morgonen"
 • "Klar, ställ, gå!"
  synonym:
 • börja
 • ,
 • ,
 • komma igång

10. Begin work or acting in a certain capacity, office or job

 • "Take up a position"
 • "Start a new job"
  synonym:
 • start
 • ,
 • take up

10. Börja arbeta eller agera i en viss egenskap, kontor eller jobb

 • "Ta en position"
 • "Börja ett nytt jobb"
  synonym:
 • börja
 • ,
 • ta upp

11. Play in the starting lineup

  synonym:
 • start

11. Spela i startuppställningen

  synonym:
 • börja

12. Have a beginning characterized in some specified way

 • "The novel begins with a murder"
 • "My property begins with the three maple trees"
 • "Her day begins with a workout"
 • "The semester begins with a convocation ceremony"
  synonym:
 • begin
 • ,
 • start

12. Ha en början karakteriserad på något specificerat sätt

 • "Romanen börjar med ett mord"
 • "Min egendom börjar med de tre lönnträden"
 • "Hennes dag börjar med ett träningspass"
 • "Terminen börjar med en sammankomstceremoni"
  synonym:
 • börja

13. Begin an event that is implied and limited by the nature or inherent function of the direct object

 • "Begin a cigar"
 • "She started the soup while it was still hot"
 • "We started physics in 10th grade"
  synonym:
 • begin
 • ,
 • start

13. Påbörja en händelse som är underförstådd och begränsad av det direkta objektets natur eller inneboende funktion

 • "Börja en cigarr"
 • "Hon startade soppan medan den fortfarande var varm"
 • "Vi började fysik i 10:e klass"
  synonym:
 • börja

14. Bulge outward

 • "His eyes popped"
  synonym:
 • start
 • ,
 • protrude
 • ,
 • pop
 • ,
 • pop out
 • ,
 • bulge
 • ,
 • bulge out
 • ,
 • bug out
 • ,
 • come out

14. Bukta utåt

 • "Hans ögon dök"
  synonym:
 • börja
 • ,
 • utskjuta
 • ,
 • pop
 • ,
 • poppa ut
 • ,
 • utbuktning
 • ,
 • bukta ut
 • ,
 • bugga ut
 • ,
 • kom ut

Examples of using

The soil will have to be plowed before we start planting.
Jorden måste plöjas innan vi börjar plantera.
I want you to start right now.
Jag vill att du börjar just nu.
Will the train really start on time?
Kommer tåget verkligen att starta i tid?