Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "staff" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "personal" till svenska språket

EnglishSwedish

Staff

[Personal]
/stæf/

noun

1. Personnel who assist their superior in carrying out an assigned task

 • "The hospital has an excellent nursing staff"
 • "The general relied on his staff to make routine decisions"
  synonym:
 • staff

1. Personal som bistår sin överordnade med att utföra en tilldelad uppgift

 • "Sjukhuset har en utmärkt vårdpersonal"
 • "Generalen förlitade sig på sin personal för att fatta rutinmässiga beslut"
  synonym:
 • personal

2. A strong rod or stick with a specialized utilitarian purpose

 • "He walked with the help of a wooden staff"
  synonym:
 • staff

2. En stark stav eller pinne med ett specialiserat utilitaristiskt syfte

 • "Han gick med hjälp av en trästav"
  synonym:
 • personal

3. The body of teachers and administrators at a school

 • "The dean addressed the letter to the entire staff of the university"
  synonym:
 • staff
 • ,
 • faculty

3. Kroppen av lärare och administratörer på en skola

 • "Dekanen riktade brevet till hela universitetets personal"
  synonym:
 • personal
 • ,
 • fakultet

4. Building material consisting of plaster and hair

 • Used to cover external surfaces of temporary structure (as at an exposition) or for decoration
  synonym:
 • staff

4. Byggnadsmaterial bestående av gips och hår

 • Används för att täcka yttre ytor med tillfällig struktur (som vid en utställning) eller för dekoration
  synonym:
 • personal

5. A rod carried as a symbol

  synonym:
 • staff

5. En stav som bärs som symbol

  synonym:
 • personal

6. (music) the system of five horizontal lines on which the musical notes are written

  synonym:
 • staff
 • ,
 • stave

6. (musik) systemet med fem horisontella linjer på vilka musiknoterna är skrivna

  synonym:
 • personal
 • ,
 • stav

verb

1. Provide with staff

 • "This position is not always staffed"
  synonym:
 • staff

1. Förse med personal

 • "Denna tjänst är inte alltid bemannad"
  synonym:
 • personal

2. Serve on the staff of

 • "The two men staff the reception desk"
  synonym:
 • staff

2. Tjänstgöra i personalen på

 • "De två männen bemannar receptionen"
  synonym:
 • personal

Examples of using

The boss spoke in a condescending tone when addressing the female staff members.
Chefen talade i en nedlåtande ton när han talade till de kvinnliga personalen.
I speak French to my staff.
Jag talar franska till min personal.
We need many additions to our staff.
Vi behöver många tillskott till vår personal.