Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "squeeze" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "squeeze" till svenska språket

EnglishSwedish

Squeeze

[Klämma]
/skwiz/

noun

1. The act of gripping and pressing firmly

 • "He gave her cheek a playful squeeze"
  synonym:
 • squeeze
 • ,
 • squeezing

1. Handlingen att greppa och trycka ordentligt

 • "Han gav hennes kind en lekfull klämning"
  synonym:
 • klämma
 • ,
 • klämning

2. A state in which there is a short supply of cash to lend to businesses and consumers and interest rates are high

  synonym:
 • credit crunch
 • ,
 • liquidity crisis
 • ,
 • squeeze

2. En stat där det råder brist på kontanter att låna ut till företag och konsumenter och räntorna är höga

  synonym:
 • kreditåtstramning
 • ,
 • likviditetskris
 • ,
 • klämma

3. A situation in which increased costs cannot be passed on to the customer

 • "Increased expenses put a squeeze on profits"
  synonym:
 • squeeze

3. En situation där ökade kostnader inte kan föras över på kunden

 • "Ökade utgifter sätter press på vinsten"
  synonym:
 • klämma

4. (slang) a person's girlfriend or boyfriend

 • "She was his main squeeze"
  synonym:
 • squeeze

4. (slang) en persons flickvän eller pojkvän

 • "Hon var hans främsta kläm"
  synonym:
 • klämma

5. A twisting squeeze

 • "Gave the wet cloth a wring"
  synonym:
 • squeeze
 • ,
 • wring

5. En vridande klämma

 • "Gav den våta duken en vringning"
  synonym:
 • klämma
 • ,
 • vrida

6. An aggressive attempt to compel acquiescence by the concentration or manipulation of power

 • "She laughed at this sexual power play and walked away"
  synonym:
 • power play
 • ,
 • squeeze play
 • ,
 • squeeze

6. Ett aggressivt försök att tvinga fram samtycke genom koncentration eller manipulation av makt

 • "Hon skrattade åt detta sexuella maktspel och gick därifrån"
  synonym:
 • maktspel
 • ,
 • klämspel
 • ,
 • klämma

7. A tight or amorous embrace

 • "Come here and give me a big hug"
  synonym:
 • hug
 • ,
 • clinch
 • ,
 • squeeze

7. En stram eller amorös famn

 • "Kom hit och ge mig en stor kram"
  synonym:
 • kram
 • ,
 • clinch
 • ,
 • klämma

8. The act of forcing yourself (or being forced) into or through a restricted space

 • "Getting through that small opening was a tight squeeze"
  synonym:
 • squeeze

8. Handlingen att tvinga dig själv (eller tvingas) in i eller genom ett begränsat utrymme

 • "Att ta sig igenom den lilla öppningen var en tight klämning"
  synonym:
 • klämma

verb

1. To compress with violence, out of natural shape or condition

 • "Crush an aluminum can"
 • "Squeeze a lemon"
  synonym:
 • squash
 • ,
 • crush
 • ,
 • squelch
 • ,
 • mash
 • ,
 • squeeze

1. Att komprimera med våld, ur naturlig form eller tillstånd

 • "Krossa en aluminiumburk"
 • "Pressa en citron"
  synonym:
 • squash
 • ,
 • krossa
 • ,
 • squelch
 • ,
 • mäska
 • ,
 • klämma

2. Press firmly

 • "He squeezed my hand"
  synonym:
 • squeeze

2. Pressa bestämt

 • "Han klämde min hand"
  synonym:
 • klämma

3. Squeeze like a wedge into a tight space

 • "I squeezed myself into the corner"
  synonym:
 • wedge
 • ,
 • squeeze
 • ,
 • force

3. Kläm in som en kil i ett trångt utrymme

 • "Jag klämde mig in i hörnet"
  synonym:
 • kil
 • ,
 • klämma
 • ,
 • tvinga

4. To cause to do through pressure or necessity, by physical, moral or intellectual means :"she forced him to take a job in the city"

 • "He squeezed her for information"
  synonym:
 • coerce
 • ,
 • hale
 • ,
 • squeeze
 • ,
 • pressure
 • ,
 • force

4. Att få göra genom påtryckningar eller nödvändighet, med fysiska, moraliska eller intellektuella medel :"hon tvingade honom att ta ett jobb i staden"

 • "Han klämde henne för information"
  synonym:
 • tvinga
 • ,
 • hale
 • ,
 • klämma
 • ,
 • tryck

5. Obtain by coercion or intimidation

 • "They extorted money from the executive by threatening to reveal his past to the company boss"
 • "They squeezed money from the owner of the business by threatening him"
  synonym:
 • extort
 • ,
 • squeeze
 • ,
 • rack
 • ,
 • gouge
 • ,
 • wring

5. Skaffa genom tvång eller hot

 • "De pressade ut pengar från chefen genom att hota att avslöja hans förflutna för företagschefen"
 • "De pressade pengar från ägaren till företaget genom att hota honom"
  synonym:
 • utpressa
 • ,
 • klämma
 • ,
 • rack
 • ,
 • skåra
 • ,
 • vrida

6. Press or force

 • "Stuff money into an envelope"
 • "She thrust the letter into his hand"
  synonym:
 • thrust
 • ,
 • stuff
 • ,
 • shove
 • ,
 • squeeze

6. Tryck eller tvinga

 • "Fyll pengar i ett kuvert"
 • "Hon stack brevet i hans hand"
  synonym:
 • dragkraft
 • ,
 • grejer
 • ,
 • knuffa
 • ,
 • klämma

7. Squeeze tightly between the fingers

 • "He pinched her behind"
 • "She squeezed the bottle"
  synonym:
 • pinch
 • ,
 • squeeze
 • ,
 • twinge
 • ,
 • tweet
 • ,
 • nip
 • ,
 • twitch

7. Kläm hårt mellan fingrarna

 • "Han klämde henne bakom"
 • "Hon klämde flaskan"
  synonym:
 • nypa
 • ,
 • klämma
 • ,
 • slingring
 • ,
 • twittra
 • ,
 • nyp
 • ,
 • rycka

8. Squeeze (someone) tightly in your arms, usually with fondness

 • "Hug me, please"
 • "They embraced"
 • "He hugged her close to him"
  synonym:
 • embrace
 • ,
 • hug
 • ,
 • bosom
 • ,
 • squeeze

8. Kläm (någon) hårt i dina armar, vanligtvis med förkärlek

 • "Kram mig, snälla"
 • "De omfamnade"
 • "Han kramade henne nära honom"
  synonym:
 • omfamna
 • ,
 • kram
 • ,
 • barm
 • ,
 • klämma

9. Squeeze or press together

 • "She compressed her lips"
 • "The spasm contracted the muscle"
  synonym:
 • compress
 • ,
 • constrict
 • ,
 • squeeze
 • ,
 • compact
 • ,
 • contract
 • ,
 • press

9. Klämma eller pressa ihop

 • "Hon tryckte ihop sina läppar"
 • "Spasmen drog ihop muskeln"
  synonym:
 • komprimera
 • ,
 • begränsa
 • ,
 • klämma
 • ,
 • kompakt
 • ,
 • kontrakt
 • ,
 • trycka

Examples of using

The agent was able to squeeze a confession out of the terrorist.
Agenten kunde pressa ut ett erkännande ur terroristen.
She tried to squeeze the juice out of the orange.
Hon försökte pressa saften ur apelsinen.