Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spill" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "spill" till svenska språket

EnglishSwedish

Spill

[Spill]
/spɪl/

noun

1. Liquid that is spilled

 • "Clean up the spills"
  synonym:
 • spill

1. Vätska som spills

 • "Städa upp spillen"
  synonym:
 • spill

2. A channel that carries excess water over or around a dam or other obstruction

  synonym:
 • spillway
 • ,
 • spill
 • ,
 • wasteweir

2. En kanal som transporterar överskottsvatten över eller runt en damm eller annat hinder

  synonym:
 • spillway
 • ,
 • spill
 • ,
 • wasteweir

3. The act of allowing a fluid to escape

  synonym:
 • spill
 • ,
 • spillage
 • ,
 • release

3. Handlingen att låta en vätska komma ut

  synonym:
 • spill
 • ,
 • släpp

4. A sudden drop from an upright position

 • "He had a nasty spill on the ice"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • tumble
 • ,
 • fall

4. Ett plötsligt fall från upprätt läge

 • "Han hade ett otäckt spill på isen"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • tumla
 • ,
 • falla

verb

1. Cause or allow (a liquid substance) to run or flow from a container

 • "Spill the milk"
 • "Splatter water"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • slop
 • ,
 • splatter

1. Orsaka eller tillåta (ett flytande ämne) att rinna eller rinna från en behållare

 • "Spill mjölken"
 • "Stänkvatten"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • slop
 • ,
 • stänk

2. Flow, run or fall out and become lost

 • "The milk spilled across the floor"
 • "The wine spilled onto the table"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • run out

2. Flyta, springa eller falla ut och gå vilse

 • "Mjölken rann ut över golvet"
 • "Vinet rann ut på bordet"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • springa ut

3. Cause or allow (a solid substance) to flow or run out or over

 • "Spill the beans all over the table"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • shed
 • ,
 • disgorge

3. Orsaka eller låta (ett fast ämne) flöda eller ta slut eller över

 • "Spill bönorna över hela bordet"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • skjul
 • ,
 • disgorg

4. Pour out in drops or small quantities or as if in drops or small quantities

 • "Shed tears"
 • "Spill blood"
 • "God shed his grace on thee"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • shed
 • ,
 • pour forth

4. Häll ut i droppar eller små mängder eller som i droppar eller små mängder

 • "Skjul tårar"
 • "Spillblod"
 • "Gud utgjutit sin nåd över dig"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • skjul
 • ,
 • hälla fram

5. Reveal information

 • "If you don't oblige me, i'll talk!"
 • "The former employee spilled all the details"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • talk

5. Avslöja information

 • "Om du inte förpliktar mig, pratar jag!"
 • "Den tidigare anställde spillde alla detaljer"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • prata

6. Reduce the pressure of wind on (a sail)

  synonym:
 • spill

6. Minska vindtrycket på (ett segel)

  synonym:
 • spill

Examples of using

Don't spill the beans.
Spill inte bönorna.
She may spill the beans.
Hon får spilla bönorna.