Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spell" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "stav" till svenska språket

EnglishSwedish

Spell

[Stava]
/spɛl/

noun

1. A psychological state induced by (or as if induced by) a magical incantation

  synonym:
 • enchantment
 • ,
 • spell
 • ,
 • trance

1. Ett psykologiskt tillstånd framkallat av (eller som framkallat av) en magisk besvärjelse

  synonym:
 • förtrollning
 • ,
 • besvärja
 • ,
 • trance

2. A time for working (after which you will be relieved by someone else)

 • "It's my go"
 • "A spell of work"
  synonym:
 • go
 • ,
 • spell
 • ,
 • tour
 • ,
 • turn

2. En tid för att arbeta (efter vilken du blir avlöst av någon annan)

 • "Det är min go"
 • "En besvärjelse av arbete"
  synonym:
 • ,
 • besvärja
 • ,
 • turné
 • ,
 • sväng

3. A period of indeterminate length (usually short) marked by some action or condition

 • "He was here for a little while"
 • "I need to rest for a piece"
 • "A spell of good weather"
 • "A patch of bad weather"
  synonym:
 • while
 • ,
 • piece
 • ,
 • spell
 • ,
 • patch

3. En period av obestämd längd (vanligtvis kort) markerad av någon åtgärd eller tillstånd

 • "Han var här en liten stund"
 • "Jag måste vila en bit"
 • "En besvärjelse av bra väder"
 • "En fläck av dåligt väder"
  synonym:
 • medan
 • ,
 • stycke
 • ,
 • besvärja
 • ,
 • lappa

4. A verbal formula believed to have magical force

 • "He whispered a spell as he moved his hands"
 • "Inscribed around its base is a charm in balinese"
  synonym:
 • spell
 • ,
 • magic spell
 • ,
 • magical spell
 • ,
 • charm

4. En verbal formel som tros ha magisk kraft

 • "Han viskade en besvärjelse när han rörde händerna"
 • "Inskriven runt dess bas är en charm på balinesiska"
  synonym:
 • besvärja
 • ,
 • magisk besvärjelse
 • ,
 • charm

verb

1. Orally recite the letters of or give the spelling of

 • "How do you spell this word?" "we had to spell out our names for the police officer"
  synonym:
 • spell
 • ,
 • spell out

1. Muntligen recitera bokstäverna i eller ge stavningen av

 • "Hur stavar du det här ordet?" "vi var tvungna att stava våra namn för polisen"
  synonym:
 • besvärja
 • ,
 • stava ut

2. Indicate or signify

 • "I'm afraid this spells trouble!"
  synonym:
 • spell
 • ,
 • import

2. Ange eller beteckna

 • "Jag är rädd att det här innebär problem!"
  synonym:
 • besvärja
 • ,
 • importera

3. Write or name the letters that comprise the conventionally accepted form of (a word or part of a word)

 • "He spelled the word wrong in this letter"
  synonym:
 • spell
 • ,
 • write

3. Skriv eller namnge bokstäverna som utgör den konventionellt accepterade formen av (ett ord eller en del av ett ord)

 • "Han stavade ordet fel i det här brevet"
  synonym:
 • besvärja
 • ,
 • skriva

4. Relieve (someone) from work by taking a turn

 • "She spelled her husband at the wheel"
  synonym:
 • spell

4. Avlasta (någon) från jobbet genom att ta en tur

 • "Hon stavade sin man vid ratten"
  synonym:
 • besvärja

5. Place under a spell

  synonym:
 • spell

5. Placera under en förtrollning

  synonym:
 • besvärja

6. Take turns working

 • "The workers spell every four hours"
  synonym:
 • spell

6. Turas om att jobba

 • "Arbetarna stavar var fjärde timme"
  synonym:
 • besvärja

Examples of using

Can you spell it?
Kan du stava det?
Mary put a spell on Tom.
Mary förtrollade Tom.
How do you spell it?
Hur stavar du det?