Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "specific" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "specifik" till svenska språket

EnglishSwedish

Specific

[Specifik]
/spəsɪfɪk/

noun

1. A fact about some part (as opposed to general)

 • "He always reasons from the particular to the general"
  synonym:
 • particular
 • ,
 • specific

1. Ett faktum om någon del (i motsats till allmänt)

 • "Han resonerar alltid från det särskilda till det allmänna"
  synonym:
 • särskilt
 • ,
 • specifik

2. A medicine that has a mitigating effect on a specific disease

 • "Quinine is a specific for malaria"
  synonym:
 • specific

2. Ett läkemedel som har en förmildrande effekt på en specifik sjukdom

 • "Kinin är specifikt för malaria"
  synonym:
 • specifik

adjective

1. (sometimes followed by `to') applying to or characterized by or distinguishing something particular or special or unique

 • "Rules with specific application"
 • "Demands specific to the job"
 • "A specific and detailed account of the accident"
  synonym:
 • specific

1. (ibland följt av `to') som gäller eller kännetecknas av eller särskiljer något speciellt eller speciellt eller unikt

 • "Regler med specifik tillämpning"
 • "Krav specifika för jobbet"
 • "En specifik och detaljerad redogörelse för olyckan"
  synonym:
 • specifik

2. Stated explicitly or in detail

 • "Needed a specific amount"
  synonym:
 • specific

2. Anges uttryckligen eller i detalj

 • "Behövde ett specifikt belopp"
  synonym:
 • specifik

3. Relating to or distinguishing or constituting a taxonomic species

 • "Specific characters"
  synonym:
 • specific

3. Relaterar till eller särskiljer eller utgör en taxonomisk art

 • "Specifika tecken"
  synonym:
 • specifik

4. Being or affecting a disease produced by a particular microorganism or condition

 • Used also of stains or dyes used in making microscope slides
 • "Quinine is highly specific for malaria"
 • "A specific remedy"
 • "A specific stain is one having a specific affinity for particular structural elements"
  synonym:
 • specific

4. Att vara eller påverka en sjukdom som produceras av en viss mikroorganism eller tillstånd

 • Används även av fläckar eller färgämnen som används vid tillverkning av objektglas
 • "Kinin är mycket specifikt för malaria"
 • "Ett specifikt botemedel"
 • "En specifik fläck är en som har en specifik affinitet för särskilda strukturella element"
  synonym:
 • specifik

Examples of using

Could you be more specific?
Kan du vara mer specifik?
An effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
En effektiv författare är en som vet vilken typ av ord som bör användas i något specifikt sammanhang.