Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "solitary" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ensam" till svenska språket

EnglishSwedish

Solitary

[Ensam]
/sɑlətɛri/

noun

1. Confinement of a prisoner in isolation from other prisoners

 • "He was held in solitary"
  synonym:
 • solitary confinement
 • ,
 • solitary

1. Inspärrning av en fånge isolerad från andra fångar

 • "Han hölls i ensamhet"
  synonym:
 • isoleringscell
 • ,
 • ensam

2. One who lives in solitude

  synonym:
 • hermit
 • ,
 • recluse
 • ,
 • solitary
 • ,
 • solitudinarian
 • ,
 • troglodyte

2. En som lever i ensamhet

  synonym:
 • eremit
 • ,
 • enstöring
 • ,
 • ensam
 • ,
 • solitudinär
 • ,
 • troglodyt

adjective

1. Characterized by or preferring solitude

 • "A lone wolf"
 • "A lonely existence"
 • "A man of a solitary disposition"
 • "A solitary walk"
  synonym:
 • lone(a)
 • ,
 • lonely(a)
 • ,
 • solitary

1. Kännetecknas av eller föredrar ensamhet

 • "En ensam varg"
 • "En ensam tillvaro"
 • "En man med ensamt sinnelag"
 • "En ensam promenad"
  synonym:
 • lone(a)
 • ,
 • ensam(a)
 • ,
 • ensam

2. Of plants and animals

 • Not growing or living in groups or colonies
 • "Solitary bees"
  synonym:
 • nongregarious
 • ,
 • nonsocial
 • ,
 • solitary

2. Av växter och djur

 • Inte växer eller lever i grupper eller kolonier
 • "Ensamma bin"
  synonym:
 • icke-sällskaplig
 • ,
 • icke-social
 • ,
 • ensam

3. Lacking companions or companionship

 • "He was alone when we met him"
 • "She is alone much of the time"
 • "The lone skier on the mountain"
 • "A lonely fisherman stood on a tuft of gravel"
 • "A lonely soul"
 • "A solitary traveler"
  synonym:
 • alone(p)
 • ,
 • lone(a)
 • ,
 • lonely(a)
 • ,
 • solitary

3. Saknar följeslagare eller sällskap

 • "Han var ensam när vi träffade honom"
 • "Hon är ensam mycket av tiden"
 • "Den ensamma skidåkaren på berget"
 • "En ensam fiskare stod på en grustofs"
 • "En ensam själ"
 • "En ensam resenär"
  synonym:
 • ensam(p)
 • ,
 • lone(a)
 • ,
 • ensam(a)
 • ,
 • ensam

4. Being the only one

 • Single and isolated from others
 • "The lone doctor in the entire county"
 • "A lonesome pine"
 • "An only child"
 • "The sole heir"
 • "The sole example"
 • "A solitary instance of cowardice"
 • "A solitary speck in the sky"
  synonym:
 • lone(a)
 • ,
 • lonesome(a)
 • ,
 • only(a)
 • ,
 • sole(a)
 • ,
 • solitary(a)

4. Att vara den enda

 • Singel och isolerad från andra
 • "Den ensamma läkaren i hela länet"
 • "En ensam tall"
 • "Ett enda barn"
 • "Den enda arvtagaren"
 • "Det enda exemplet"
 • "Ett ensamt exempel på feghet"
 • "En ensam fläck i himlen"
  synonym:
 • lone(a)
 • ,
 • ensam(a)
 • ,
 • endast(a)
 • ,
 • sula(a)

5. Devoid of creatures

 • "A lonely crossroads"
 • "A solitary retreat"
 • "A trail leading to an unfrequented lake"
  synonym:
 • lonely
 • ,
 • solitary
 • ,
 • unfrequented

5. Saknar varelser

 • "Ett ensamt vägskäl"
 • "En ensam reträtt"
 • "En stig som leder till en osökt sjö"
  synonym:
 • ensam
 • ,
 • obesvarad

Examples of using

Happiness is always with you. You don't have to go somewhere far away for it. It is here - in a quiet solitary room.
Lycka är alltid med dig. Du behöver inte gå någonstans långt bort för det. Det är här - i ett lugnt ensamt rum.
She likes to go for solitary walks.
Hon gillar att gå ensamma promenader.