Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "soil" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "jord" till svenska språket

EnglishSwedish

Soil

[Jord]
/sɔɪl/

noun

1. The state of being covered with unclean things

  synonym:
 • dirt
 • ,
 • filth
 • ,
 • grime
 • ,
 • soil
 • ,
 • stain
 • ,
 • grease
 • ,
 • grunge

1. Tillståndet att vara täckt med orena saker

  synonym:
 • smuts
 • ,
 • jord
 • ,
 • fläck
 • ,
 • smörja
 • ,
 • grunge

2. The part of the earth's surface consisting of humus and disintegrated rock

  synonym:
 • soil
 • ,
 • dirt

2. Den del av jordytan som består av humus och sönderfallen bergart

  synonym:
 • jord
 • ,
 • smuts

3. Material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use)

 • "The land had never been plowed"
 • "Good agricultural soil"
  synonym:
 • land
 • ,
 • ground
 • ,
 • soil

3. Material i det översta lagret av jordens yta där växter kan växa (särskilt med hänvisning till dess kvalitet eller användning)

 • "Landet hade aldrig plöjts"
 • "God jordbruksjord"
  synonym:
 • landa
 • ,
 • grund
 • ,
 • jord

4. The geographical area under the jurisdiction of a sovereign state

 • "American troops were stationed on japanese soil"
  synonym:
 • territory
 • ,
 • soil

4. Det geografiska området under en suverän stats jurisdiktion

 • "Amerikanska trupper var stationerade på japansk mark"
  synonym:
 • territorium
 • ,
 • jord

verb

1. Make soiled, filthy, or dirty

 • "Don't soil your clothes when you play outside!"
  synonym:
 • dirty
 • ,
 • soil
 • ,
 • begrime
 • ,
 • grime
 • ,
 • colly
 • ,
 • bemire

1. Gör smutsig, smutsig eller smutsig

 • "Smutsa inte ner kläderna när du leker ute!"
  synonym:
 • smutsig
 • ,
 • jord
 • ,
 • bitterhet
 • ,
 • smuts
 • ,
 • colly
 • ,
 • bemire

Examples of using

The soil will have to be plowed before we start planting.
Jorden måste plöjas innan vi börjar plantera.
When rain's fallen and the soil is moist, it becomes easier to pull out weeds.
När regnet faller och jorden är fuktig blir det lättare att dra ut ogräs.
She put new soil in the flower pot.
Hon lade ny jord i blomkrukan.